INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května.

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Ochozi u Brna pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na 14.5.2021. V tento den budou zaevidovány všechny žádosti o přijetí, které budou doručeny od pondělí 3.5.2021 do pátku 14.5.2021.

K zápisu do mateřské školy je třeba doložit Žádost k předškolnímu vzdělávání, kopii rodného listu a doložit řádné očkování dítěte potvrzením dětského lékaře.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Podání žádosti

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu.
Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy:  jdeqtwz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. poštou:      ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, p.o., Ochoz u Brna 75, PSČ 664 02                  Na obálku uveďte: ,,MŠ–zápis“.
  4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Z tohoto důvodu je možné žádost předat v mateřské škole v období od 2.5.2021 do 14.5.2021 na základě předchozí telefonické domluvy. Telefonní číslo: 544233214. Žádáme zákonné zástupce, aby tuto možnost využívali v krajním případě.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu na adresu ms-ochoz@volny.cz, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží. Potvrzení žádosti lze učinit na základě telefonické domluvy s vedoucí učitelkou mateřské školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitel školy na základě platných Kriterií pro přijímání dětí do mateřské školy v Ochozi u Brna

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím e-mailové adresy (datové schránky). V případě osobního podání bude registrační číslo přidělováno osobně.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí, pod registračními čísly, bude umístěno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Předpokládaný termín zveřejnění: 1.června 2021. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí doručeno písemně. Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručeno písemně, pouze na požádání zákonných zástupců.

Mgr. Martečík Jozef
ředitel školy

Nepřihlášený