INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května.

Termín zápisu v mateřské škole v Ochozi u Brna byl stanoven na 4. května 2023. Podávání žádostí pro přijetí do mateřské školy na školní rok 2023/2024 bude probíhat v budově mateřské školy od 9.00 hod. do 17.00 hod., dle rezervačního systému. Zákonnému zástupci bude předáno registrační číslo a sděleny informace o dalším postupu přijímacího řízení.

Jak si rezervovat konkrétní čas zápisu?

Kliknutím na odkaz „Rezervace času zápisu do MŠ“ se vám zobrazí rezervační systém, ve kterém si zvolíte čas, kdy se do mateřské školy dostavíte s vyplněnými tiskopisy a potřebnými dokumenty (viz níže).

Rezervace probíhá tak, že si zvolíte volné (zelené) pole v tabulce a automaticky se vám otevře okno s přesným časem rezervace a položkami k vyplnění.  Po vyplnění údajů vám bude čas v systému zarezervován a zároveň obdržíte potvrzující e-mail na vámi uvedenou adresu.

Dokumenty, které zákonný zástupce při zápisu předkládá:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je nařízeno povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Zákonní zástupci dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2023 pěti let,  jsou povinni přihlásit své dítě do spádové mateřské školy k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

Spádová mateřská škola je ta, kde má dítě trvalé bydliště.

Zákonní zástupci mohou zvolit pro naplňování předškolního vzdělávání dítěte i jinou mateřskou školu. V případě přijetí dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, do jiné MŠ, žádáme zákonné zástupce, aby o této skutečnosti informovali mateřskou školu v Ochozi u Brna.

Tiskopisy si můžete stáhnout na této stránce výše, případně budou k vyzvednutí v budově MŠ v termínu od 24. dubna 2023 do 28. dubna 2023 (od 7.00 hod. do 16.00 hod.).

S případnými dotazy k přijímacímu řízení se na nás můžete obrátit telefonicky na čísle 544233214 nebo elektronicky na e-mailové adrese ms-ochoz@volny.cz.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitel školy na základě platných Kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy v Ochozi u Brna.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí, pod registračními čísly, bude umístěno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti. Předpokládaný termín zveřejnění je 1. června 2023.

Nepřijatým dětem bude rozhodnutí doručeno písemně. Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručeno písemně, pouze na požádání zákonných zástupců.

 

Mgr. Martečík Jozef
ředitel školy

Nepřihlášený