Domácí vyučování 5. ročník

3. týden

pondělí 18. 1.

Úkoly 18. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • Vl samostatná práce. Přečtěte si v uč. str. 36-37. Na úterní on-line hodinu si ústně připravte odpovědi na následující otázky: V kterých letech probíhala první světová válka? Které státy v ní proti sobě bojovaly? Jak vypadal život lidí za války? Jak probíhalo školní vyučování v letech války? Co víte o československých legionářích? Kteří politici působili v zahraničním odboji? Vstup které země pomohl k ukončení války? Které země byly poraženy?
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním báseň Turistická příhoda s detektivní zápletkou na str. 25. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu, poté řešení zapište do úkolu v Zadání Teams Čtení s porozuměním. Úkol se zobrazí v pondělí v 8.00 hodin.
Přeji vám úspěšný týden a těším se na setkání při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

2. týden

pátek 15. 1. 13. - 15. 1. angličtina čtvrtek 14. 1. středa 13. 1. úterý 12. 1. pondělí 11. 1.

Úkoly 15. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • PŘ samostatná práce. PS str. 17 (v učebnici je toto učivo na str. 32-33, informace si zde můžete vyhledat).
Přeji vám krásný zimní víkend. :)
paní učitelka Přikrylová
Přeji vám krásný zimní víkend. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám učivo na tento týden. Nezapomeňte - ve čtvrtek je hodina s paní asistentkou.
Samostatně se zaměřte na poslech, čtení s poslechem. Vypracujte si z PS vše, co zvládnete. Práci neodbývejte. Jinak vás to dohoní...
Have a nice winter time!
A. Strašková
 
Kdo ještě nemá, napíše si slovíčka ze 6. lekce do AJ1
UČ str. 22 - opakovat, MP3 č. 25 (song)
PS str. 21, 22 - kdo nemá (každý vypracuje, co zvládne)
UČ str. 23 - opakovat počasí poslech MP3 č. 26, MP3 č. 27
UČ str. 24 - story poslech MP3 č. 28
PS str. 23, 24 - vyplnit, co zvládneš
videa:

Úkoly 14. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Pozorování vesmíru. Opakování.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište z uč. 47/7 (6 vět - končíte "tam si hráli." ), PS 31/10 v prvním souvětí doplňte i/y a určete slovní druhy, nadepište je číslicemi nad slova. V Zadání Teams splňte úkol Slovní druhy a zašlete ho ke kontrole.
 • M samostatná práce. Do M2 spočítejte uč. 7/4 dva příklady - třetí sloupec. PS 8/2, 4 (kdo nemá z online hodiny, dokončí si i cvičení 1).
Zkuste vyřešit matematický oříšek: Čokoláda je dvakrát dražší než krabička sušenek. Za co zaplatí Honzík více, za tři čokolády, nebo za 6 krabiček sušenek? Odpověď mi napište do soukromého chatu na Teams.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 13. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovní druhy.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Jednotky obsahu.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Některé věci se nemohou stát. Nebo snad mohou. na str. 50 - 53. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 
 
   

Úkoly 12. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: První světová válka.
 • M on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Opětovné vysvětlení látky a procvičování ve dvou skupinách (uč. 7/4). V samostatné práci splňte v Zadání Teams úkol M - dělení přirozených čísel a zašlete ho ke kontrole.
 • ČJ samostatná práce. Do ČJ 2 napište z uč. 52/1, opište vzorové věty a určete slovní druhy, nadepište čísly nad slova, pokuste se vymyslet vlastní větu s co největším počtem slovních druhů (úkol a) a určete v ní slovní druhy. PS 29/2, 3.
Pěkný den přeji vám všem.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 11. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovní druhy.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • Vl samostatná práce. Přečtěte si v uč. str. 35. V Zadání Teams splňte úkol Vlastivěda - Češi a Němci a zašlete ho ke kontrole. Úkol se zobrazí v pondělí v 8.00 hodin.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text s názvem Silák Bivoj str. 20-21. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu.

Přeji vám úspěšný týden a těším se na setkání při on-line hodinách.

paní učitelka Přikrylová

1. týden

pátek 8. 1. 6. - 8. 1. angličtina čtvrtek 7. 1. středa 6. 1. úterý 5. 1. pondělí 4. 1. pokyny k výuce

Úkoly 8. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovní druhy. Přichystejte si i diktátový sešit.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • PŘ samostatná práce. PS 16/5. Do sešitu přírodovědy si napište datum, linku a nadpis Hvězdy, galaxie a vesmír a písemně odpovězte na dvě otázky v uč. str. 31 dole a dvě otázky na str. 33 dole. Otázky opisovat nemusíte, pište jen čísla otázek a odpovědi. Nakreslete si ke kapitole obrázek.
Přeji vám krásný víkend. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám úkoly na tento týden.
Dnes jsme v online hodině opakovali krátké odpovědi, přítomný čas průběhový (např. I´m sitting on the chair.). Opakujte si slovíčka z 5. lekce. Poslouchejte MP3 vždy několikrát, zkuste si číst společně s poslechem, abyste natrénovali výslovnost. Vše máte i v Teams - včetně nahrávek.
Have a nice day!
A. Strašková
 
PS str. 20 - kdo zvládne, doplní (doplňuje se sloveso být ve správném tvaru)
PS str. 21 - vyplnit

Úkoly 7. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Hvězdy, galaxie a vesmír.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište cv. z uč. 49/13. Procvičujte vyjmenovaná slova PS 27/6 + a), b). V Zadání Teams splňte úkol k pololetnímu opakování ČJ - psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně a zašlete ho ke kontrole.
 • M samostatná práce. PS 1. díl str. 62. Nemusíte splnit všechna cvičení naráz, procvičujte si postupně na pololetní opakování dle svého uvážení. Úkoly z geometrie cv. 10 a 11 narýsujte do geometrického sešitu. 
Zkuste vyřešit matematický oříšek (hádanku). Řešení (stačí odpověď) mi pak pošlete na Teams do soukromého chatu. Uhodni hádanku. Maminka přinesla jablka. Z poloviny upekla závin. Pak přišel domů Karel a snědl polovinu ze zbylých jablek. Po něm přišel Vítek a snědl zase polovinu. Nakonec se vrátil otec a i ten si vzal polovinu z jablek, která zbyla, takže malému Ondrovi už zůstalo jen jedno. Kolik jablek maminka přinesla?
 
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 6. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Vyjmenovaná slova
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Pololetní procvičování a opakování.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Chechtavý plyn na str. 46 - 49. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 5. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Češi a Němci.
 • ČJ samostatná práce. Opakujte vyjmenovaná slova. PS str. 26/4. Do sešitu ČJ1 napište následující slova, jejichž pravopis si musíme pamatovat, doplňte y/ý. Vysvětlili jsme si v pondělní online výuce, pokud si nebudete jisti pravopisem, vyhledejte slovo ve slovníku, nebo na internetu. Doplněná písmena si barevně zvýrazněte. černob_l, zlatob_l, zab_vat se, b_kovec, m_dlář, m_val, prům_sl, v_m_k (na hrazdě), sm_čec, průsm_k, m_kat (m_kaná příze), m_s, jaz_kozp_t, s_rovátka, s_rovinka, cav_ky, jaz_lka, s_kavky
 • V rámci opakování na pololetní písemnou práci splňte v Zadání Teams úkol ČJ - přídavná jména odvozená příponou -ský a odešlete ho ke kontrole.
 • M samostatná práce. PS (druhý díl) 2/1, 2, 3, 4. Do M2 vyřešte z uč. str. 3/3, 3/7 slovní úlohy (výpočet, odpověď).
 
Pěkný den přeji vám všem.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 4. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Vyjmenovaná slova.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. Zápisy do čtenářského deníku. Připomínám, že za pololetí byste měli zapsat minimálně 2 knihy. Čtenářský deník si vyberu po návratu do školy.
 • Vl samostatná práce. Zopakujte si kapitolu Národ sobě. Přečtěte si v uč. str. 32-33. Do sešitu napište zápis, dvojice spojte barevnými pastelkami (co zvládnete), zkontrolujeme si v úterý při online hodině.
 
Zápis:

Vznik Rakouska-Uherska (1867)

České země byly součástí Rakouska. Na univerzitě působil profesor T. G. Masaryk, který bojoval za samostatný český národní stát. Rozvíjela se kultura a umění.  Bylo postaveno Národní divadlo (ND), 1881 vyhořelo, 1883 znovuotevřeno – zazněla opera Libuše B. Smetany.

Utvoř dvojice:

J. Mánes opona ND
A. Dvořák socha sv. Václava
V. Hynais kniha Babička
J. V. Myslbek výzdoba orloje v Praze
B. Němcová  opera Rusalka
M. Aleš výzdoba prostorů ND
Mezi 13.00 - 14.00 vyzvednutí sešitů a pracovních sešitů před školou. Zazvoňte na naši třídu, vezměte si s sebou igelitku, nebo batoh na věci.
Těším se zítra na on-line setkání.
paní učitelka Přikrylová

Vážení rodiče,

posílám Vám rozvrh on-line hodin v aplikaci Teams, zůstává stejný jako při poslední distanční výuce. V ostatních hodinách budou mít žáci zadanou samostatnou práci, kterou zkontroluji při návratu do školy.
pondělí 10.00 - 10.45 český jazyk 11.00 - 11.45 matematika    
úterý 8.00 - 8.45 vlastivěda        
středa 9.00 - 9.45 angličtina 10.00 - 10.45 český jazyk 11.00 - 11.45 matematika (geometrie)
čtvrtek 8.00 - 8.45 přírodověda        
pátek 10.00 - 10.45 český jazyk 11.00 - 11.45 matematika    

Žáci budou potřebovat sešity a pracovní sešity, které zůstaly ve škole. Chtěla bych je poprosit, aby si pro ně v pondělí mezi 13.00 - 14.00 hodinou po online výuce přišli ke škole ke vchodu do šatny, zazvoní na naši třídu, přijdu jim otevřít a sešity jim předám před školou. Ať si vezmou igelitku, nebo batoh, do kterého si sešity dají. Pokud někdo nebude moct přijít, věci nechám v naší třídě připravené k vyzvednutí.

Jako při minulé distanční výuce stále platí následující možnosti:

 • zapůjčení PC techniky ze školy,
 • konzultační on-line hodiny pro rodiče přes Teams, nebo Skype (pokud budete potřebovat něco se mnou řešit, po předchozí domluvě),
 • individuální on-line hodiny pro žáky se mnou, nebo s paní asistentkou (mimo rozvrh, pokud budou potřebovat žáci některé zadané úkoly konzultovat, zkontrolovat, nebo splnit s pomocí).

 

Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí, radost z Vašich dětí a už jen samé dobré zprávy. 

S pozdravem

Eva Přikrylová


48. týden

pátek 27. 11. 25. - 27. 11. angličtina čtvrtek 26. 11. středa 25. 11. úterý 24. 11. pondělí 23. 11.
Milé děti,
Vážení rodiče,
tak jsme se konečně všichni dočkali. :) Posílám poslední zadání distanční výuky. Všem dětem děkuji za jejich poctivou práci, za všechny úkoly, které splnily, za on-line hodiny, na které se připojily, a za všechno, co se naučily. Byli jste opravdu moc šikovní a jsem na vás za to velmi pyšná, jak jste to všechno zvládli. 
 
Rodičům děkuji za podporu a umožnění on-line výuky, za čas a úsilí, které distanční výuce věnovali. Vážím si toho a děkuji Vám za spolupráci.
 

Úkoly 27. 11. 2020 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předložky s, se, z, ze.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky, rovnice.  V hodině bude kvíz na učivo o zlomcích.
 • PŘ samostatná práce PS 12/2, 3, (cv. 4 dobrovolné).
Zkontrolujte si všechny sešity, učebnice a pomůcky, které budete potřebovat přinést v pondělí do školy. Pohledejte žákovskou knížku a úkolníček. :) Dejte si do pořádku pouzdro. Doplňte do sešitů všechny úkoly, které vám chybí, všechno budeme postupně kontrolovat. V pondělí budeme mít tento rozvrh - český jazyk, matematika, vlastivěda, pracovní činnosti, čtení. Přineste si tedy pomůcky do těchto předmětů, některé sešity si pak zase necháte ve škole.
Podrobnější pokyny k organizaci nástupu do školy ještě upřesním při pátečním on-line vyučování.
 
Přeji vám krásný podzimní víkend a v pondělí se na vás těším ve škole v naší třídě. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám učivo na čtvrtek a pátek.
Ráda bych Vás pochválila za pilnou práci během distanční výuky. Vím, že to pro vás bylo hodně náročné, cením si vaší práce.
Ve čtvrtek je online hodina s paní asistentkou, nezapomeňte na to.
Ráda bych vás pochválila za to, že jste se všichni připojili na konverzaci AJ s lektorem. Myslím si, že to byla pro vás velmi cenná zkušenost.
Příští týden už se uvidíme ve škole.
See you next week!
Have a nice time!
A. Strašková
 
Angličtina
UČ str. 17, 18 mp3 č. 19, 20, 21 (viz příloha)
přečti si, poslechni si nahrávky (vždy několikrát, ať si procvičíš výslovnost)
PS str. 17, 18 vypracovat písemně
 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Půda.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00). Rozdělená na dvě skupiny, každá skupina vždy půl hodina.
 • ČJ samostatná práce. Jedna skupina PS 20/1 opsat na linky, druhá skupina PS 20/2, podle toho, které cvičení nemáte hotové z on-line hodiny. V Zadání Teams vyplňte on-line kvíz Český jazyk - Pravopisné cvičení Předpony s-, z-, vz-. Kvíz se zobrazí ve čtvrtek v 10.00. Před vyplňováním kvízu si učivo zopakujte. Při testu nepoužívejte žádné nápovědy, pracujte samostatně.
 • M samostatná práce. PS str. 42/5, 6, 7. Do M2 spočítejte z uč. str. 54/1.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předložky s, se, z, ze. Za domácí úkol splňte v Zadání Teams "Český jazyk - dvojice slov". 
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obvody obrazců. Procvičování, opakování.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 • VL on-line hodina Teams (8.00-8.45). Učivo: Život na vesnici v 18. století.
 • AJ on-line hodina Teams s rodilým mluvčím (2 skupiny, první skupina od 10.00-10.45, druhá skupina 11.00-11.45, rozdělení do skupin vám řeknu v první on-line hodině vlastivědy). Připojíte se přes kalendář.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu čj2 napište z uč. 35/13 (bez a). Pište čitelně. Slovesa doplňujete z modré tabulky nad cvičením.
 • M samostatná práce. PS 48/1, 2, 4, 5, 6. V Teams zadání splňte úkol: Matematika - zlomky (uč. str. 52/8) a pošlete mi ho.
Pěkný den přeji vám všem.:)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky.
 • VL samostatná práce. Na úterní on-line hodinu si zopakujte kapitolu osvícenství (uč. str. 17-18). V hodině budeme psát on-line kvíz.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním, str. 16-17, ukázka s názvem Samota končí v pátek. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu.
Ať se vám poslední týden naší on-line výuky vše podaří, příští pondělí se uvidíme již ve škole. Těším se na vás. :)
paní učitelka Přikrylová

47. týden

pátek 20. 11. 18. - 20. 11. angličtina čtvrtek 19. 11. středa 18. 11. pondělí 16. 11.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky.
 • PŘ samostatná práce. Úkol se vám zobrazí na Teams v Zadání. Online kvíz z hodiny přírodovědy máte opravený, odeslala jsem vám ho zpátky do Teams, body navíc jsou za 4 úkoly, které nebyly automaticky bodované. Všechny vás chválím za výborné výsledky. :) Jste moc šikovní.
Užijte si krásný podzimní víkend a v pondělí na viděnou možná už ve škole:), nebo v on-line hodině, jak jste zvyklí.
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám pro připomenutí pokyny z online hodiny.
 1. procvičuj sloveso mít, být (přítomný, minulý čas).
 2. zapiš si slovíčka ze 4. lekce do AJ1
 3. UČ. str. 15, 16 pouštět si mp3 (první a druhá), naposlouchat, učit se správně vyslovovat
 4. PS. str. 15, 16 vyplnit písemně
 5. do AJ1 zápis (viz příloha)
Have a beautiful time!
A. Strašková
 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Horniny a nerosty - opakování (on-line kvíz).
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00). Rozdělená na dvě skupiny, každá skupina vždy půl hodina.
 • ČJ samostatná práce. Do ČJ2 napište z uč. 34/8 a). V Teams Zadání splňte úkol: "Český jazyk - opakování" a zašlete mi ho. 
 • M samostatná práce. Do M2 spočítejte z uč. 33/9 (bez zkoušky), Pracovní sešit Zlomky str. 1 celá.

 

Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
 • AJ on-line hodina Teams od 9.00
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obvody obrazců. Za DÚ splňte v Zadání Teams úkol Matematika - gradovaná slovní úloha.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. 
Připomínám: Na čtvrtek si zopakujte do přírodovědy horniny a nerosty, do on-line hodiny mám připravený kvíz.
 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky. Za domácí úkol splňte v Teams Zadání Matematika - převod jednotek délky a času.
 • VL samostatná práce. Napište si zápis kapitoly Osvícenství do sešitu vlastivědy. Najdete ho na Teams v týmu 5. ročník, soubory, zápisy z on-line hodin.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním, str. 14-15, ukázka s názvem Fachman. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu.
V úterý 17. 11. je státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii (budeme probírat ve vlastivědě). Tento den nebude probíhat on-line výuka, ani nebudu posílat úkoly. Využijte čas k odpočinku a někteří z vás i k dokončení všech úkolů, které vám chybí. :) Ve středu již bude on-line výuka probíhat normálně, jak jste zvyklí.
Moc vás chválím za páteční on-line matematiku, jak jste všichni dokázali napsat výsledky písemného dělení do soukromého chatu v průběhu on-line hodiny. Udělali jste mi radost a za práci s aplikací Teams si zasloužíte jedničku s hvězdičkou. :) Doufám, že nám internetové připojení bude přát i tento týden.
 
Přeji vám příjemné podzimní dny a těším se na viděnou v naší on-line třídě. :) 
paní učitelka Přikrylová

46. týden

pátek 13. 11. opakování 9. - 13. 11. angličtina čtvrtek 12. 11. středa 11. 11. úterý 10. 11. pondělí 9. 11.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Jednotky času. Písemné dělení.
 • PŘ samostatná práce. PS 10/4, 11/8. Na příští on-line hodinu (čtvrtek 19. 11.) připravím kvíz na kapitolu o horninách a nerostech (uč. str. 18 - 22).

 

Přeji vám pěkný víkend.
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám učivo, které byste si měli tento týden opakovat na AJ.
Na online hodině jste byli moc šikovní. Doufám, že to tak bude i zítra s paní asistentkou.
Kdo nemá zapsaná slovíčka ze 3. lekce, doplní si je do Aj1.
 
Have a nice time!
A. Strašková
 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Rudy, paliva.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00). Rozdělená na dvě skupiny, každá skupina vždy půl hodina, skupiny si řekneme v první online hodině.
 • ČJ samostatná práce. Do ČJ2 napište z uč. 32/2. V Teams Zadání splňte úkol: "Pravopisné cvičení - n, nn" a zašlete mi ho. 
 • M samostatná práce. Do M2 počítejte z uč. 33/1 první 3 sloupce (6 příkladů). Nezapomeňte na zkoušku. PS 48/1-6.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
   
 • AJ on-line hodina Teams od 9.00
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Zdvojené souhlásky (procvičování, opakování), přídavná jména tvořená příponou -ský (procvičování, opakování).
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Trojúhelníky. Budeme rýsovat, takže si připravte všechny rýsovací potřeby (ořezanou tužku, pravítko s ryskou, kružítko).
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. V Teams Zadání splňte úkol: ČJ čtení - kniha, kterou čtu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu čj2 napište z uč. 30/4 (bez a). Pište čitelně, dávejte pozor, ať jsou ve slovech všechna písmenka, která tam patří. Cvičení jsme doplňovali v pondělí společně ústně na on-line hodině. Pokud si nejste jisti, co doplnit, nahlédněte do čj1, nebo do Slovníku spisovné češtiny atd.
 • M samostatná práce. V Teams zadání splňte úkol: Matematika - oříšek (č. 2).
 • VL on-line hodina Teams od 8.00-8.45. Učivo: Vláda Marie Terezie. Vláda Josefa II. Dopoledne mi přineste ke kontrole tyto sešity: sešit do geometrie, čj2 a m2, pracovní sešity do čj a m, Hravou čítanku a žákovskou knížku, kdo má čj3 (diktáty). Pokud někdo z vás potřebuje další pomůcky ze školy (např. pravítko, kružítko), napište mi na lísteček a vložte ho k sešitům.
Přeji všem pěkný den. :)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Přídavná jména odvozená příponou -ský.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení a násobení.
 • VL samostatná práce. Přečtěte si uč. str. 17. Splňte úkol v Teams zadání: Vlastivěda - osobnosti na bankovkách.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Hravá čítanka ukázka Ve školce str. 31 - 35. První stranu čtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu. Čtení si můžete rozvrhnout během celého tohoto týdne.
 
Velmi vás všechny chválím za to, že se vždy včas a vzorně připojujete na naše on-line hodiny, máte nachystané pomůcky na vyučování a dáváte pozor, když jste vyvolaní i pokud mluví někdo jiný. Taky jste mě potěšili, jak rychle jste se naučili posílat všechny úkoly zadané v samostatné práci v zadání na Teamsech. Je vidět, že doma opravdu poctivě pracujete a zlepšujete se. Jen tak dál. :) V úterý si vyberu ke kontrole sešity, na všem se domluvíme v on-line hodinách (vybírat budu sešit do geometrie, čj2 a m2, pracovní sešity do čj a m, Hravou čítanku a žákovskou knížku).
 
Přeji vám úspěšný týden a těším se na viděnou v naší vždy 100% on-line třídě. :) 
paní učitelka Přikrylová

45. týden

pátek 6. 11. čtvrtek 5. 11. 4. - 6. 11. angličtina středa 4. 11. úterý 3. 11. pondělí 2. 11.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Přídavná jména odvozená příponou -ský. Na on-line hodinu si zopakujte zdvojené souhlásky, mám připravený kvíz.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení.
 • samostatná práce. Vyjděte si na procházku, pozorujte horniny a nerosty. Můžete jít i o víkendu. Hledejte ukázky lidských výrobků nebo přírodních výtvorů z nerudních surovin, o kterých jsme si povídali v on-line hodině. Zapisujte si, nebo si pamatujte, co jste viděli. Pokud máte u sebe mobil, můžete i vyfotit a poslat do úkolu v Teams zadání: Přírodověda - pozorování nerudních surovin. Výsledky on-line kvízu z přírodovědy najdete v Teams zadání (složka vráceno, pro zobrazení výsledků rozklikněte znovu odkaz s kvízem).
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 •  on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Nerosty a horniny, nerostné suroviny.
 • Třídnická on-line hodina Teams (8.45 - 9.30). Pro zájemce, vysvětlení zadání, úkolů, dotazy, povídání. :) Zadání úkolů v Teams se aktivuje až ten den, na který je zadávám, takže úkoly, které najdete níže, uvidíte v Teamsech až 5. 11.
 • ČJ samostatná práce. Zopakujte si a naučte se pády a pádové otázky (bylo zadáno přes prázdniny). Kdo je pořád neumí, vezme si čj1 a pády a pádové otázky si tam napíše (v uč. str. 58 je najdete). V Teams Zadání splňte úkol: "Český jazyk - pádové otázky" a zašlete mi ho. Dokončete si PS str. 16/6 (někteří máte vyplněno z on-line hodiny).
 • M samostatná práce. Do sešitu geometrie narýsujte rovnostranný trojúhelník EFG s délkou strany 4 cm. Dále narýsujte rovnoramenný trojúhelník OPR, o=4 cm, p=5 cm, r=5 cm. Postupujte jako v on-line hodině, náčrt a nárys, dávejte pozor na označování stran a vrcholů. Vedle úkolu vždy napište, jaký trojúhelník jste narýsovali. V Teams Zadání splňte úkol: "Matematika - jednotky hmotnosti" a zašlete mi ho.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
Dear students,
how are you? I hope that you are fine.
Here are homeworks for you. Good luck!
Have a nice time! Enjoy this beautiful autumn weather.
A. Strašková
English for these days.
Wednesday 4th November
Thursday 5th November
Friday 6th November
UČ str. 11 - nová látka - nepočitatelná podstatná jména - mají pouze jednotné číslo (jakoby se nedají spočítat, u nás řekneme 2 mléka, v aj se řekne 2 láhve mléka: two bottles of milk - množné číslo se dává k tomu slovu, jež udává "obal" - a bottle of milk - two bottles of milk / milk zůstává v jednotném čísle, bottles - množné číslo)
je to např. mléko, cukr, máslo, salám..v aj obvykle přidáváme, v čem je to "zabalené", nebo je to např. kousek něčeho
např. a piece of cheese (kousek sýru), a jar of honey (sklenice medu)
- v této lekci máte i podstatná jména počitatelná (dají se spočítat 2 jablka - two apples) - ale nějak se zabalí, do něčeho se dají např. a bag of bananas (sáček banánů), a bag of apples (sáček jablek)
UČ str. 11 mp3 č. 14
PS str. 11 vypracuj písemně
PS str. 12 vypracuj písemně
UČ str. 13 - my world - přečti si
- napiš si slovíčka My word do slovníčku AJ1
PS str. 13 vypracuj písemně
PS str. 14 průzkum ve třídě (dobrovolný úkol) a návrh reklamy (povinný úkol) - vyfoť a pošli mi na e-mail (nebo mi ukážeš ve třídě, až se vrátíme k prezenční výuce)
Těším se na vaše obrázky s anglickými popisky.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Zdvojené souhlásky - procvičování, kontrola samostatné práce zadané na úterý, dělená hodina. Na začátek se připojte do naší obvyklé hodiny. 
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Trojúhelníky. Budeme rýsovat, takže si připravte všechny rýsovací potřeby (ořezanou tužku, pravítko s ryskou, kružítko).
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. V Teams Zadání splňte úkol: Český jazyk - vyprávění a zašlete mi ho (někteří mi už poslali).

 

Pěkný den přeji vám všem. :)

paní učitelka Přikrylová

 • VL on-line hodina Teams od 8.00-8.45. Učivo: Osvícenství, vláda Marie Terezie.
 • ČJ Do sešitu čj2 napište z uč. str. 28/6 - bez úkolu a). Ten si uděláme společně ve středu on-line. Doplňovaná slova si pozorně odůvodňujte, jako jsme to opakovali v pondělní hodině. Dávejte pozor na pravopis přídavných jmen. Procvičte si zdvojené souhlásky.  Splňte minimálně 3 cvičení a do sešitu čj2 si zapište počet chyb. Slova, ve kterých jste chybovali, si do sešitu zapište správně. Ve středu v on-line hodině se vás budu ptát.
 • M PS str. 38 (celou stranu). Pokud si s některým úkolem nebudete vědět rady, vysvětlíme si ve středu on-line.
 • Na čtvrteční on-line hodinu přírodovědy si zopakujte podle otázek v učebnici str. 13, 15 a 17 (vždy na stránkách dole) učivo o složkách neživé přírody (teplo a světlo, vzduch, voda). Mám připravený on-line kvíz.
Přeji všem pěkný den. :)
paní učitelka Přikrylová
On-line hodiny začínají v 10.00 hodin.
 • ČJ on-line hodina Teams. Učivo: Zdvojené souhlásky (opakování).
 • M on-line hodina Teams. Učivo: Písemné násobení s nulami, jednotky hmotnosti.
 • VL samostatná práce. Přečtěte si otázky v učebnici na str. 16 (opakování č. 1) a zkuste na ně odpovídat. Společně si učivo zopakujeme v úterý on-line.
 • ČJ (čtení) samostatná práce z pracovního sešitu Hravá čítanka ukázka Fňokurky str. 26-30. První stranu si přečtěte nahlas, dále už můžete pokračovat tichým čtením. Splňte úkoly k textu: povinné jsou úkoly č. 1, 2, 4, 5, 6. Nepovinné úkoly jsou č. 3 a 7. Práci si můžete rozvrhnout do více dní. 
Přeji pěkný den a těším se na on-line viděnou. :)
paní učitelka Přikrylová

43. týden

pátek 23. 10. čtvrtek 22. 10. 21. - 23. 10. angličtina středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.
 • Online výuka v pátek začíná v 10.00. 
 • Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).
 • ČJ online hodina Teams. Učivo: Zdvojené souhlásky
 • M online hodina Teams. Učivo: Písemné násobení
Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.
 
Úkoly na prázdniny:
Choďte hodně do přírody, pijte hlavně čisté vody.
Načerpejte nových sil, užívejte volných chvil. 
A když se pořádek ztrácí, pomáhejte doma s prací.
Nezahálejte ani chvilku, zopakujte si násobilku. 
Jezte vitamíny ze zahrady, připomeňte si alespoň pády.
Pokud venku prší, padá listí, můžete si doma v klidu knížku čísti. 
Když se večer začne stmívat, nezapomeňte odpočívat. :)
 
Přeji vám krásné podzimní prázdniny a těším se na viděnou ve škole, nebo v online třídě. :)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ Diktát z PS 15/3 (napište do ČJ2). Při psaní cvičení dávejte pozor na všechna písmena, která musíme do souhláskových skupin napsat. Pište čitelně. Cvičení si zkontrolujte. Přečtěte si v učebnici str. 27 žluté tabulky (shrnutí z online hodiny) a ústně si doplňte cv. 2. Společně se k němu vrátíme ještě v pátek online.
 • M Vyřešte matematický oříšek uč. 30/8. Řešení (stačí odpověď) mi napište na chat do Teamsu (nepište řešení ale do skupiny, kde ho všichni uvidí, napište ho jen mně), nebo emailem. PS 46/1, 4, 7
Přeji pěkný den.
S pozdravem
Eva Přikrylová
Milí páťáci,
posílám vám úkoly na tento týden.
Have a nice time! Have a perfect holiday!
A. Strašková
Aj  21. - 23. 10.
- opakovat 2. lekci - sloveso být, předložky, čísla do 100, song
 
- do AJ1 si napiš slovíčka ze 3. lekce  (nepiš my world)
UČ str. 9 Listen and point! (mp3 12 - viz příloha)
PS str. 9 - vyplnit písemně
UČ str. 10 Story (mp3 13 viz příloha)
song, stories:
games:

Online výuka ve středu začíná v 10.00. Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).

ČJ online hodina Teams. Učivo: Zdvojené souhlásky

M geometrie online hodina Teams. Učivo: Vlastnosti úhlopříček

online hodina Teams. Učivo: Nerosty a horniny. (Tato hodina je místo pátku, kdy nebude zadána samostatná práce do přírodovědy). 

VL samostatná práce. Dopište si zápis do sešitu. Nadpis: Jan Amos Komenský = "učitel národů"

 • vyučování má děti bavit (škola hrou)
 • učení v mateřském jazyce
 • názornost, obrázky, učebnice
 • postupovat od jednoduchého ke složitému
 • netrestat bitím neznalost
 • do školy mohli chodit chlapci i dívky

 

Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.

Přeji Vám úspěšný den a těším se zítra do naší 100% online třídy. Jste moc šikovní, mám z vás radost.:)
Eva Přikrylová
 • ČJ Zopakujte si stavbu slova (předpony, kořen, přípony), vyberte si z některých online cvičení. Do sešitu ČJ2 napište z uč. str. 25/3.
 • Přečtěte si uč. str. 18. Na obrázcích zde máte vyobrazeny nejznámější nerosty. Vyjděte si na procházku do přírody a pokuste se najít příklady hornin, jejichž součástí jsou některé z uvedených nerostů. Vzpomenete si, jaký je rozdíl mezi horninou a nerostem (cizím slovem minerálem)?
 • M Dopočítejte si do M1 z uč. str. 30/2 poslední 3 příklady (domácí úkol z online hodiny). Výsledky si zkontrolujte na kalkulačce. PS 44/1, 3, 4, 10.
 
Napište mi prosím do chatu na Teams, nebo emailem, komu se nepodařilo vyplnit a odeslat online kvíz z dnešní hodiny vlastivědy. Odkaz je už uzavřen. 
 
 
Přeji pěkný den.
S pozdravem
Eva Přikrylová

Moji milí žáci, 

moc vás všechny chválím za páteční zkušební online spojení. Jsem ráda, že se vám všem podařilo se připojit a naše online třída tedy měla 100 % účast. :) Doufám, že i celý tento týden se nám všem bude nadále dařit a všechno společně zvládneme.

 

 • Pondělní online výuka začíná v 10.00. Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).
 • ČJ online hodina Teams Učivo: Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony.
 • M online hodina Teams Učivo: Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • VL online hodina Teams Učivo: Ve školních lavicích, opakování, zápis do sešitu, online kvíz Doba pobělohorská a baroko v českých zemích (uč. str. 9 - 13).
 • ČJ čtení samostatná práce z pracovního sešitu Hravá čítanka. Dokončete si text Lavina, společně jsme skončili na straně 20, přečtěte si příběh do konce, tedy str. 21-24, splňte následující úkoly k textu - úkol č. 12, 13, 14 a č. 16 na straně 25.

Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.

Děkuji všem rodičům za spolupráci a umožnění online spojení.

S pozdravem

Mgr. Eva Přikrylová


42. týden

pátek 16. 10. 12. - 16. 10. angličtina čtvrtek 15. 10. středa 14. 10.
 • M Zopakujte si ústně násobilku. Řekněte si všechny násobky. Do M2 vypočítejte uč. 19/8 a zkontrolujte si výpočty na kalkulačce.
 • ČJ sloh Dokončete si popis z minulé hodiny v PS str. 13. Kdo má hotovo, vše si po sobě přečte a opraví si pravopisné chyby.
 • V 10.00 bude probíhat zkušební spojení přes Microsoft Teams. Připojte se do online hodiny, ať vyzkoušíme, zda to všem funguje. :)
 • Nakreslete si do sešitu koloběh vody v přírodě, využít k tomu můžete obrázek v uč. str. 16 (dole). Napište nadpis Koloběh vody v přírodě. Obrázek nemusí být složitý, ale měli byste podle vašeho obrázku umět koloběh vody v přírodě poté popsat. Inspiraci můžete najít také na internetu, třeba zde.
 
Těším se na zítřejší online setkání, přeji všem pěkný víkend a hlavně buďte všichni zdraví.
S pozdravem
Mgr. Eva Přikrylová

Milí páťáci,

posílám vám úkoly na tento týden. Učte se pilně, ať vám nic neunikne.

Have a nice time!

A. Strašková

 

UČ str. 6 zopakovat čtení příběhu

UČ str. 7 zopakovat čtení a psaní čísel, budov ve městě

PS str.7 - vypracovat, napsat správně čísla slovy

UČ str. 8 - píseň poslouchat, číst, zkusit zpívat

PS str. 8 - vypracovat písemně

- procvičovat sloveso být v minulém čase

- opakovat si ze slovníčku AJ1 předložky

 

písničky, videa:

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk&list=TLPQMTQxMDIwMjCgctQJT3njOw&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t=157s

https://www.youtube.com/watch?v=Fbcimg1r1Ms

 • ČJ Napište si diktát uč. str. 24/9 do ČJ 2. Postupujte jako ve škole, napište si linku, datum a zadané cvičení. Diktovat vám může kdokoliv, pokud nemáte možnost si nechat diktát nadiktovat, cvičení opište. Následně si cvičení zkontrolujte a poté podle učebnice opravte a barevně označte chyby. Udělejte si opravu.
 • M Vypočítejte zpaměti uč. 28/1. Připomeňte si, že přednost mají závorky. PS 36/3, 5, 6
 • ČJ ústně uč. 24/8 a) b)
 • M geo Zopakuj si, co jsou to úhlopříčky čtverce a obdélníku. Najdeš v uč. str. 22, nebo sešit geometrie. Do sešitu geometrie narýsuj uč. 23/1.
 • VL Přečti si v uč. str. 14-15, zkus odpovědět na otázky za textem. Na jaké bankovce najdete portrét Jana Amose Komenského? Nabídka výukového videa: https://www.youtube.com/watch?v=RD5IQ-GLB2Y
Nepřihlášený