Domácí vzdělávání pro děti navštěvující mateřskou školu

V odkazech domácího vyučování pro mateřskou školu se máte možnost inspirovat náměty na činnosti, které můžete dětem nabídnout. Realizace nabízených aktivit je vhodná pro všechny věkové skupiny dětí a má doporučující charakter. Obtížnost her je třeba přizpůsobit věku i schopnostem dětí, aby prožívaly radost z úspěchů.

 

Rodiny dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, obdržely soubor pracovních listů „Kreslení před psaním“. V pravidelných intervalech (1x týdně) bude jeden ze zákonných zástupců informován emailovou zprávou o zadaných úkolech.

Vypracované pracovní listy je třeba zakládat zpět do složky z důvodu doložení domácího vzdělávání po znovuotevření mateřské školy. Složku lze rozšířit a vkládat do ní i výsledky různých vzdělávacích aktivit, které budete s dětmi realizovat doma (kresbu, výrobky, vlastní pracovní listy, vyplněné úkoly v časopisech pro děti apod.)

 

V případě problémů a nejasností se na nás obracejte prostřednictvím emailové adresy: ms-ochoz@volny.cz.

24. 3. - 6. 4. 17. 3. - 23. 3. 10. 3. - 16. 3. 3. 3. - 9. 3. zrakové vnímání sluchové vnímání předmatematické představy grafomotorika

Domácí vzdělávání od 24.3.2021 do 6.4.2021

 

 

Velikonoční tvoření dle návodu v nově doručené složce + pracovní listy s velikonoční tématikou. 

 

Velikonoce - svátky jara

 

Blíží se významné křesťanské svátky, které jsou v lidových tradicích také oslavou jara. Jaké tradice se dodržovaly a jak se Velikonoce slavily dříve vám přiblíží příběh Jak se pomlázky ztratily.

 

Velikonoční tradice nejen z příběhu:

ŠKAREDÁ NEBO TAKÉ SAZOMETNÁ STŘEDA: Svůj název získala, protože se v tento den uklízelo a čistily komíny.  Se sazemi se z domu vymetaly nemoci a neštěstí. Neměli bychom se škaredit a mračit, abychom se nemračili všechny středy v roce.

ZELENÝ ČTVRTEK: Lidé často jedli zelená jídla a také sladké pečivo - jidáše. Na zelený čtvrtek umlkají kostelní zvony a do soboty je nahrazuje zvuk řehtaček a klapaček.

VELKÝ PÁTEK: Velký pátek je dnem smutku a půstu. Dle tradice se prý otevírají hory a poklady. Pověry praví, že se nesmí hýbat se zemí, prát prádlo, uklízet, péct a půjčovat věci, protože půjčená věc by mohla být očarovaná.

BÍLÁ SOBOTA: Je čas na pečení beránků a mazanců. Večer se v kostelích opět rozeznívají zvony.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ: Velikonoční neděle je dnem radosti a oslav  Dívky již od východu slunce barvily vajíčka.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ: Tento den je věnován tradičním oslavám a zvykům, které vítají příchod jara. Kluci chodí s pomlázkami vyšlehat děvčata a ty jim za odměnu dají malovaná vajíčka nebo kraslice.

Naučte se velikonoční říkanku

Přejeme Vám radostné a poklidné prožití Velikonoc!

Domácí vzdělávání od 17.3.2021 do 23.3.2021
Pracovní listy 5,6 rozvíjí děti v oblasti grafomotoriky.
Pracovní listy 16, 20 rozvíjí děti v oblasti zrakového vnímání.
Je důležité se u dětí zaměřit na záměrné vedení očních pohybů zleva doprava, sledování
jednoho řádku po druhém, postupování shora dolů.
Pracovní list 23 - rozvíjí logické myšlení.
Pracovní list 27 - rozvíjí u dětí pozornost, všímat si odlišností mezi dvěma obrázky.

Pomalu přichází jaro, sluníčko je veselejší a hřejivými paprsky probouzí první kytičky.

Pojmenujte květiny na obrázcích a pokud si nejste jisti, napoví vám pohádka o víle Sněžence. Jedna kytička svoji vílu v pohádce nemá. Najdete ji?

Milí rodiče, po přečtení pohádky se ptejte na otázky, které se týkají děje příběhu nebo nechejte děti vyprávět, o čem pohádka byla. Dozvíte se, zda vaše děti pozorně naslouchají a textu rozumí.
Vyjděte si na zahradu nebo na jarní procházku a pozorujte probouzející se přírodu. Venku si povídejte jak vypadá jaro, co všechno se v těchto dnech mění. Dívejte se
kolem sebe a zkuste si zahrát hledací hru nebo vyrobit kouzelnou hůlku.

Kouzelná hůlka

Tvorba kouzelné hůlky může skvěle zkrátit čas během cesty. Děti si mohou klacík pomalovat, přivázat přírodniny, květy, listy, větvičky atd. Nezáleží na velikosti. Někomu stačí hůlka malá, někdo tvoří velkou, plnou “kouzelných” ingrediencí.

Pracovní listy 3,4 rozvíjí děti v oblasti grafomotoriky.

Pracovní listy 15,18 rozvíjí děti v oblasti zrakového vnímání - schopnost označit odlišný tvar od stejných; překreslit daný tvar.

Pracovní list 25 - rozvíjí schopnost rozlišovat a geometrické tvary a používat pojmy - kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník.

Pracovní list 26 - rozvíjí u dětí zrakovou paměť.

 

Naučte se básničku a nakreslete obrázek slona nebo některého jiného zvířete, které žije v dalekých zemích (Indii, Africe).

U nás se s exotickými zvířaty můžeme potkat v zoologických zahradách, kam se můžete vypravit společně s Káťou a Škubánkem.

 

BÁSNIČKA OD SLONA BONIFÁCE

V Indii i v Africe
žije slon i slonice.
U nás druhý domov mají
všechny děti ho již znají.
V zoologické zahradě
každý v jedné ohradě.
Je tu zebra, lev i lvice,
zvířátek je tady více.
A co ještě, děti, víme?
Koho tady uvidíme?

Pracovní listy 1,2 rozvíjí děti v oblasti grafomotoriky. Je třeba dbát na správné držení tužky.

Pracovní listy 14,19 rozvíjí děti v oblasti zrakového vnímání.

Pracovní list 22 rozvíjí logické myšlení. 

Motivace a informace k jednotlivým úkolům jsou popsány na deskách Kreslení před psaním. 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
Zrakové vnímání je významný zdroj mnoha informací a prostředek orientace. Vyvíjí se od narození a jeho vývoj pokračuje, zrakové vnímání se stále zlepšuje a zpřesňuje. Úroveň
schopnosti rozlišovat detaily před vstupem do základní školy má vliv na úspěšné zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov, čísel a číslic.
Dítě před nástupem do základní školy by mělo umět rozlišit tyto tvarové odlišnosti a rozdílnosti znaků: Rozlišit jiný předmět mezi stejnými.
•  Poskládat obrázek z více částí.
•  Doplnit chybějící část tvaru.
•  Vyhledat rozdíly mezi dvěma podobnými, ale v detailech se lišícími obrázky.
•  Vyhledat shodné a neshodné dvojice obrázků.
•  Rozlišit zrcadlově obrácené znaky.

Hry rozvíjející zrakové vnímání a rozlišování tvarů  
Puzzle
Dostupné je velké množství puzzlů, včetně různých úrovní obtížnosti. Náročnost je třeba vybírat dle schopností dítěte. Podobnou hru si můžeme vytvořit například z pohlednice
s jednoduchým dětským motivem, který rozstříháme do různých tvarů – čtverců, obdélníků, trojúhelníků, náhodných tvarů. Děti skládají obrázek
Stolní hry
Černý Petr, Pexeso, Obrázkové domino a řada dalších her, při kterých si dítě musí všímat drobných detailů, rozlišovat tvary, hledat rozdíly a podobnosti.
Co se na mamince změnilo
Dítě si maminku nejdříve dobře prohlédne, potom se otočí a maminka na sobě něco změní. Dítě má za úkol změnu odhalit.  
Obrázky z párátek nebo proužků papíru
Připravíme si dvě hromádky párátek nebo proužků papíru. Dospělý vytvoří jednoduchýobrazec, dítě se snaží poskládat shodný tvar.
Kimova hra (zraková paměť)
Dětem ukážeme po dobu přibližně 1 minuty deset předmětů jím známých. Poté předměty
zakryjeme a děti se snaží předměty vyjmenovat.  
Inspirace: časopisy pro děti (Sluníčko)
       učení v pohodě                    školákov

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ
  Sluchové vnímání je důležité pro základní prostorovou orientaci, porozumění obsahu sdělení, pro rozvoj mluvené řečí, pro správnou výslovnost. Schopnost dítěte vnímat a rozlišovat jednotlivé zvuky, hlásky, slabiky, slova, jejich rytmus a intonaci, zapamatovat si obsah textu a přenést  ho  do  vlastního  projevu  je  i  jedním  z předpokladů  pro  úspěšné  zvládnutí  školních dovedností. Ve škole je nemalá část úkolů a informací předávána ústně, proto je vhodné rozvíjet u děti schopnost pozorně vnímat, soustředit se na mluvené slovo, zapamatovat si, orientovat se v pokynech. 

Sluchové rozlišování
- rozpoznávání zvuků
- rozpoznávání zvukově podobných hlásek, tvrdých a měkkých slabik…
- pořadí písmen ve slově; nejstarší předškoláci první a poslední hlásku ve slově
Hádej, co to je?
Hru zaměřenou na poznávání zvuků můžeme hrát v průběhu celého dne. Děti rozpoznávají zvuky, které slyší v domácnosti (dveře, odemykání, cinkání lžičkou…), které slyší venku
(doprava, zpěv ptáků, zvuky zvířat, práce se stroji…). Zvuky můžeme vytvářet i záměrně.  
Hláska na začátku s říkankou
Počítáme jedna, dvě, hádej, kdo teď vyhraje?  
Vyhraje ten, kdo řekne v krátku, co má…….na začátku.  
Místo teček doplníme slovo např. pes, kočka, židle…..  
Rozklad slov na hlásky, slabiky a skládání slov z jednotlivých hlásek
Na robota
Dítě slabikuje-mluví jako robot a dospělý mu stejným způsobem odpovídá. „Po-dej mi au-to.“
Rytmus, rytmizace  
- Přirozenou a zábavnou formou je učení se říkadlům a jednoduchým písničkám.
- Dospělý předvádí rytmus, který dítě napodobuje – tleskáním, dupáním apod.  
- Dítě vytleskává slova (slabikuje) a počítá kolikrát tlesklo.
Sluchová paměť  
Hra na ozvěnu
Dospělý říká libovolná slova, dítě je opakuje. Začneme jedním nebo dvěma slovy. Těžší
variantou hry je zapamatování a následné opakování více slov řečených v určitém sledu
(veverka, jablko, míč, automobil, ryba). Obměnou může být i opakování čísel.
Pozorná ouška
Pozorné naslouchání příběhu nebo pohádky. Děti odpovídají na otázky týkající se textu.
Inspirace: učení v pohodě

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY
 
Předškolní  dítě  začíná  chápat  první  matematické  vztahy.  Pro  osvojení  matematických dovedností nestačí pouze mechanicky vyjmenovat číselnou řadu nebo psát číslice. Předpokladem pro  porozumění  matematickým  pojmům,  symbolům  a  vztahům  mezi  nimi  jsou  tzv.  předčíselné představy (vnímání množství, třídění, uspořádání, kombinace, rozlišování tvarů, orientace, určování míry…)  Na  podkladě  předčíselných  představ  se  budují  číselné  představy  –  určování  množství, chápání číselné řady i číselných operací.

Prostorové vztahy  
Pojmy: nad, pod, vedle, do, vpravo, vlevo…
Připravíme si jakýkoliv předmět, který dítě někam položí. Slovně vyjadřuje, kam předmět umístilo.
Řekne: „Položil jsem hračku pod stůl, na stůl, schoval do skříně…
Obměnou může být, že dospělý dává pokyny, kam má dítě předmět umístit.
Pojmy: první, poslední, hned za druhým ...
Vyskládáme s dětmi řadu předmětů (např. různé hračky, obrázky). Dítě odpovídá na naše otázky:
Co je první? Kdo je poslední? Co je v řadě mezi kostkou a panenkou?...
Chápání množství
Více, méně, stejně
Na  papír  položíme  např.  knoflíky  (množství  dle  schopností  dítěte).  Dítě  na  druhý  papír  pokládá stejný  počet  knoflíků.  S nejstaršími dětmi  lze hru ztížit:  Dej  na svůj papír více (méně)  knoflíků.  
Dej na svůj papír o jeden knoflík více (méně).
Tleskaná
Dítě stojí. Tleskneme dvakrát a dítě postoupí o týž počet kroků. Podobně: jednou, dvakrát, pětkrát...
Na kouzelníka
Do jedné ruky vezmeme asi 5 knoflíků (fazolek, kuliček). Na chvíli je ukážeme dítěti, to si spočítá množství a pak ruku schováme za záda. Několik knoflíků necháme za zády v druhé ruce. Ruku se zbývajícím počtem knoflíků opět ukážeme dítěti. Kolik knoflíků zmizelo?
Společenské hry
Domino; Člověče, nezlob se; kuželky…
Srovnávání velikosti, délky, tvarů…  
Hry s tyčinkami
Na  stůl  rozložíme  šest  různě  dlouhých  tyčinek  (např.  špejlí,  klacíků…).  Dítěti  dáme  také  šest tyčinek, jejichž délka je shodná s délkami tyčinek na stole. Děti je přiřazují.
Obměna: Stejně postupujeme s proužky papíru různých délek nebo je děti seřazují dle velikosti.
Hry s geometrickými tvary
Připravíme si  trojúhelníky, čtverce, obdélníky a kruhy různých velikostí  vystřižené  z jakéhokoliv papíru. Děti je třídí podle tvaru, velikosti, sestavují obrázky, nejstarší tvary pojmenovávají.
 
Předmatematické  představy  můžeme  rozvíjet  kdekoliv  a  kdykoliv.  Stačí  se  rozhlédnout kolem sebe. Svět kolem nás je plný barev i tvarů, věci jsou různě velké, dlouhé, vysoké a některé můžeme i spočítat. Přeneste si některé z nabízených her do přírody, je to přirozené a zábavné.

GRAFOMOTORIKA
Grafomotorické  schopnosti  dítěte  ve  školním  věku  výrazně  ovlivní  psaní.  Rozvoj grafomotoriky  je  možné  podorovat  uvolňovacími  grafomotorickými  cviky.  Postupuje  se  od jednodušších tvarů ke složitějším, které již vyžadují větší koordinaci svalových pohybů a koordinaci se smyslovými orgány.

SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY  
  Za  správný  úchop  považujeme  úchop  špetkový,  což  znamená,  že  „tužka  leží na posledním článku prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Ruka a prsty
jsou uvolněn, nesvírají tužku křečovitě, ukazovák není prohnutý. Prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky přibližně 3-4 cm. Na správný úchop je vhodné dbát již od počátku, kdy dítě začíná kreslit. Vhodné jsou psací prostředky, které odpovídají rozměrům dětských prstů, je možné používat i tzv. trojhranné tužky, pastelky a štětce, které mají trojúhelníkový tvar a každá strana je určená pro oporu jednoho prstu.  
Děti 3- 4,5 let: procvičujeme svislé čáry, vodorovné čáry kreslené zleva doprava, kreslení teček, oblouky, šikmé čáry vedené pomocí opěrných bodů, kruh
Děti 4 – 4,5 let: spirála, šikmá čára, vlnovka, elipsa, kreslení zubů (ostrých obratů)
Děti 5 – 6,5 let: horní smyčky, spodní smyčky, horní oblouky s vratným tahem, spodní oblouky s vratným tahem 

Při psaní se pohybuje celá paže včetně ramenního kloubu. Uvolněná ruka je důležitá proto, aby dítě netlačilo na podložku, nepsalo strnule a křečovitě.  
Inspirace: grafomotorika                dětské stránky

Nepřihlášený