Aktuality

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

24.05.2010 08:59

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.
Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.   
Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. 
Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%. 
Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009. 
SZIF schválí Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol.
Podpora je poskytována na:
* čerstvé ovoce a zeleninu
* balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
* balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů 
Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí.
S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty.  
Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem "Ovoce do škol".
 

PROJEKT RECYKLOHRANÍ

24.05.2010 08:56

Nová hra pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.
Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.
V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků.
Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.
 

ČARODKY

24.04.2010 16:16

Přijďte se s námi ve čtvrtek 29.4.2010 v 16:30 na školní zahradu rozloučit se zimou. Zveme školáky s rodiči, příznivce školy a vítáni budou i čarodějky, čarodějové, kouzelnice a kouzelníci. Pro děti ze ZŠ a MŠ je připraven párek,pečivo, hořčice a limonáda zdarma. Samozřejmostí je občerstvení pro dospělé v podobě pěnivého moku a uzených klobás, které bude možno zakoupit přímo na místě.

 

NOVÁ FOTOGALERIE

12.02.2010 16:42

 

Byla doplněna fotogalerie ze zápisu do 1. třídy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

10.02.2010 01:17

Srdečně Vás zveme k zápisu do mateřské školy na školní rok 2010/2011. Zápis bude probíhat dne 17.3.2010 v 13.30 - 15.30 hodin. Dostavte se i s dítětem, nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. 

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

23.12.2009 03:09

Kdy:
V pátek 22. 1. 2010 v 16.30 hodin

Zveme všechny budoucí prvňáčky naší školy s rodiči k zápisu do první třídy.

Zápis bude začínat již tradičně pohádkovým představením žáků pátých tříd. Letos se bude hrát pohádka na motivy Františka Hrubína  O Šípkové Růžence. Po představení budou na děti ve škole čekat princezny, králové a jiné pohádkové bytosti, které dětem ukážou celou školu a po splnění kouzelných úkolů nakonec děti odmění.
 
V 1. třídě budou vystaveny učebnice, výukové programy a materiály, podle kterých se na naší škole učí.

ADVENT V MŠ

23.12.2009 03:07

Milí rodiče, vážení spoluobčané,
    závěr kalendářního roku se chýlí ke konci a i v naší mateřské škole je cítit napětí a vzrušení z nadcházejících nejkrásnějších svátků v roce. Uplynulé podzimní měsíce byly vyplněny spoustou práce, her, učení se novým věcem či akcemi pro děti. Za zmínku určitě stojí dobrodružná cesta plná úkolů, zakončená sladkým pokladem, kterou připravily pro své mladší kamarády děti ze třídy Sluníček,  či „Strašidlácké rejdění“ve školce. Předškolní děti navázaly tradiční setkávání se s dětmi a p.učitelkou z 1.třídy, kteří pro ně přichystali Olympijské hry. Také jsme navštívili pohádkové představení v divadle Radost a přivítali dvě divadla ve školce.
    Prosinec bude tradičně věnován Mikulášské nadílce 4.12., předvánočnímu posezení s rodiči u stromečku 17.12.od 16.hod., na které si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat, a vánoční nadílce 21.12.
Provoz mateřské školy bude ukončen 22.12. a znovu zahájen 4.1.2010.
    Přejeme všem obyvatelům obce Ochoz u Brna klidné období adventu, krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví, lásku a ochotu naslouchat druhým.

                    Za kolektiv zaměstnanců MŠ
                    ved.učitelka MŠ Helena Machulová

VÁNOČNÍ JARMARK

01.12.2009 12:44

Vyjádření KHS Jihomoravského kraje ke chřipkové epidemii na ZŠ Ochoz u Brna

01.12.2009 12:33

Vážený pan
Mgr. Josef Martečík
ředitel školy
ZŠ Ochoz u Brna

Vážený pane řediteli,

aktuální vývoj epidemiologické situace nenasvědčuje riziku dalšího
vzestupu nemocnosti.

Provoz školy není nutno nyní omezovat, doporučuji však omezit docházku
žákům s příznaky akutního respiračního onemocnění.
 

MUDr. Renata Vaverková
vedoucí protiepidemického odboru
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
602 00 Brno, Jeřábkova 4 (pracoviště Kabátníkova 10)
tel.: 541 126 441, 541 126 411

Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií

01.12.2009 12:27

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení (dále jen „ředitel školy“) postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.

 

Čl. 1

Provoz školy nebo školského zařízení může být z důvodů protiepidemických opatření omezen na základě § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozhodnutím krajské hygienické stanice podle § 82 téhož zákona.

 

Čl. 2

 Z důvodů preventivních protiepidemických opatření může ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí použít ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlásit v postižených školách pro žáky a studenty postižených škol volné dny v rozsahu své pravomoci (5 vyučovacích dnů) tak, aby celková doba nepřítomnosti žáků ve škole trvala po dobu předpokládané inkubační doby onemocnění virem H1N1 (7 dnů).

 

Čl. 3

1) Pro případy epidemického postižení většího rozsahu umožňuje MŠMT podle § 24 odst. 3 školského zákona vyhlásit mimořádné volno pro žáky a studenty dotčených základních, středních a vyšších odborných škol po dobu nutnou k pominutí nákazy, a to za dodržení podmínek podle odstavců 2 až 4.

2) Ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí a se zřizovatelem určí dny mimořádného volna pro žáky a studenty v případě, že počet nemocných žáků nebo studentů přesáhne 15% z celkového počtu žáků nebo studentů školy. Délka mimořádného volna bude určena na základě konzultace s krajskou hygienickou stanicí.

3) Ředitel školy oznámí vhodnou formou (vyvěšením na desce školy, způsobem umožňujícím dálkový přístup) toto opatření zákonným zástupcům žáků a současně uvědomí o provedeném opatření Českou školní inspekci a odbor školství místně příslušného krajského úřadu.

4) Náhradní péče o žáky ve školní družině, školním klubu a školní stravování se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

5) Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o mateřských školách, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po dohodě se zřizovatelem. Obdobně k omezení či přerušení provozu školských zařízení může dojít v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláškou č. 458/2005 Sb., o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče).

 

RNDr. Jindřich Kitzberger

náměstek ministryně

skupina všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání

 

<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster