Aktuality

NOVÁ FOTOGALERIE

12.02.2010 16:42

 

Byla doplněna fotogalerie ze zápisu do 1. třídy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

10.02.2010 01:17

Srdečně Vás zveme k zápisu do mateřské školy na školní rok 2010/2011. Zápis bude probíhat dne 17.3.2010 v 13.30 - 15.30 hodin. Dostavte se i s dítětem, nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. 

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

23.12.2009 03:09

Kdy:
V pátek 22. 1. 2010 v 16.30 hodin

Zveme všechny budoucí prvňáčky naší školy s rodiči k zápisu do první třídy.

Zápis bude začínat již tradičně pohádkovým představením žáků pátých tříd. Letos se bude hrát pohádka na motivy Františka Hrubína  O Šípkové Růžence. Po představení budou na děti ve škole čekat princezny, králové a jiné pohádkové bytosti, které dětem ukážou celou školu a po splnění kouzelných úkolů nakonec děti odmění.
 
V 1. třídě budou vystaveny učebnice, výukové programy a materiály, podle kterých se na naší škole učí.

ADVENT V MŠ

23.12.2009 03:07

Milí rodiče, vážení spoluobčané,
    závěr kalendářního roku se chýlí ke konci a i v naší mateřské škole je cítit napětí a vzrušení z nadcházejících nejkrásnějších svátků v roce. Uplynulé podzimní měsíce byly vyplněny spoustou práce, her, učení se novým věcem či akcemi pro děti. Za zmínku určitě stojí dobrodružná cesta plná úkolů, zakončená sladkým pokladem, kterou připravily pro své mladší kamarády děti ze třídy Sluníček,  či „Strašidlácké rejdění“ve školce. Předškolní děti navázaly tradiční setkávání se s dětmi a p.učitelkou z 1.třídy, kteří pro ně přichystali Olympijské hry. Také jsme navštívili pohádkové představení v divadle Radost a přivítali dvě divadla ve školce.
    Prosinec bude tradičně věnován Mikulášské nadílce 4.12., předvánočnímu posezení s rodiči u stromečku 17.12.od 16.hod., na které si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat, a vánoční nadílce 21.12.
Provoz mateřské školy bude ukončen 22.12. a znovu zahájen 4.1.2010.
    Přejeme všem obyvatelům obce Ochoz u Brna klidné období adventu, krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví, lásku a ochotu naslouchat druhým.

                    Za kolektiv zaměstnanců MŠ
                    ved.učitelka MŠ Helena Machulová

VÁNOČNÍ JARMARK

01.12.2009 12:44

Vyjádření KHS Jihomoravského kraje ke chřipkové epidemii na ZŠ Ochoz u Brna

01.12.2009 12:33

Vážený pan
Mgr. Josef Martečík
ředitel školy
ZŠ Ochoz u Brna

Vážený pane řediteli,

aktuální vývoj epidemiologické situace nenasvědčuje riziku dalšího
vzestupu nemocnosti.

Provoz školy není nutno nyní omezovat, doporučuji však omezit docházku
žákům s příznaky akutního respiračního onemocnění.
 

MUDr. Renata Vaverková
vedoucí protiepidemického odboru
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
602 00 Brno, Jeřábkova 4 (pracoviště Kabátníkova 10)
tel.: 541 126 441, 541 126 411

Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií

01.12.2009 12:27

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení (dále jen „ředitel školy“) postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.

 

Čl. 1

Provoz školy nebo školského zařízení může být z důvodů protiepidemických opatření omezen na základě § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozhodnutím krajské hygienické stanice podle § 82 téhož zákona.

 

Čl. 2

 Z důvodů preventivních protiepidemických opatření může ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí použít ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlásit v postižených školách pro žáky a studenty postižených škol volné dny v rozsahu své pravomoci (5 vyučovacích dnů) tak, aby celková doba nepřítomnosti žáků ve škole trvala po dobu předpokládané inkubační doby onemocnění virem H1N1 (7 dnů).

 

Čl. 3

1) Pro případy epidemického postižení většího rozsahu umožňuje MŠMT podle § 24 odst. 3 školského zákona vyhlásit mimořádné volno pro žáky a studenty dotčených základních, středních a vyšších odborných škol po dobu nutnou k pominutí nákazy, a to za dodržení podmínek podle odstavců 2 až 4.

2) Ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí a se zřizovatelem určí dny mimořádného volna pro žáky a studenty v případě, že počet nemocných žáků nebo studentů přesáhne 15% z celkového počtu žáků nebo studentů školy. Délka mimořádného volna bude určena na základě konzultace s krajskou hygienickou stanicí.

3) Ředitel školy oznámí vhodnou formou (vyvěšením na desce školy, způsobem umožňujícím dálkový přístup) toto opatření zákonným zástupcům žáků a současně uvědomí o provedeném opatření Českou školní inspekci a odbor školství místně příslušného krajského úřadu.

4) Náhradní péče o žáky ve školní družině, školním klubu a školní stravování se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

5) Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o mateřských školách, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po dohodě se zřizovatelem. Obdobně k omezení či přerušení provozu školských zařízení může dojít v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláškou č. 458/2005 Sb., o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče).

 

RNDr. Jindřich Kitzberger

náměstek ministryně

skupina všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání

 

FOTOGALERIE

23.11.2009 01:44

Doplněny a upraveny stávající fotogalerie ve školce podle vzoru školy. Celkem už jich je tedy.... no moc.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

13.11.2009 11:04

Doplněny informace o platbách a stravování

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

06.11.2009 15:55

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na hovorové hodiny, které proběhnou v kmenových
třídách všech ročníků dne 10.11. 2009 v době od 16.00 do 17.30.

<< 28 | 29 | 30 | 31 | 32 >>

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster