Aktuality

VÁNOČNÍ JARMARK

01.12.2009 12:44

Vyjádření KHS Jihomoravského kraje ke chřipkové epidemii na ZŠ Ochoz u Brna

01.12.2009 12:33

Vážený pan
Mgr. Josef Martečík
ředitel školy
ZŠ Ochoz u Brna

Vážený pane řediteli,

aktuální vývoj epidemiologické situace nenasvědčuje riziku dalšího
vzestupu nemocnosti.

Provoz školy není nutno nyní omezovat, doporučuji však omezit docházku
žákům s příznaky akutního respiračního onemocnění.
 

MUDr. Renata Vaverková
vedoucí protiepidemického odboru
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
602 00 Brno, Jeřábkova 4 (pracoviště Kabátníkova 10)
tel.: 541 126 441, 541 126 411

Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií

01.12.2009 12:27

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení (dále jen „ředitel školy“) postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.

 

Čl. 1

Provoz školy nebo školského zařízení může být z důvodů protiepidemických opatření omezen na základě § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozhodnutím krajské hygienické stanice podle § 82 téhož zákona.

 

Čl. 2

 Z důvodů preventivních protiepidemických opatření může ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí použít ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlásit v postižených školách pro žáky a studenty postižených škol volné dny v rozsahu své pravomoci (5 vyučovacích dnů) tak, aby celková doba nepřítomnosti žáků ve škole trvala po dobu předpokládané inkubační doby onemocnění virem H1N1 (7 dnů).

 

Čl. 3

1) Pro případy epidemického postižení většího rozsahu umožňuje MŠMT podle § 24 odst. 3 školského zákona vyhlásit mimořádné volno pro žáky a studenty dotčených základních, středních a vyšších odborných škol po dobu nutnou k pominutí nákazy, a to za dodržení podmínek podle odstavců 2 až 4.

2) Ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí a se zřizovatelem určí dny mimořádného volna pro žáky a studenty v případě, že počet nemocných žáků nebo studentů přesáhne 15% z celkového počtu žáků nebo studentů školy. Délka mimořádného volna bude určena na základě konzultace s krajskou hygienickou stanicí.

3) Ředitel školy oznámí vhodnou formou (vyvěšením na desce školy, způsobem umožňujícím dálkový přístup) toto opatření zákonným zástupcům žáků a současně uvědomí o provedeném opatření Českou školní inspekci a odbor školství místně příslušného krajského úřadu.

4) Náhradní péče o žáky ve školní družině, školním klubu a školní stravování se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

5) Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o mateřských školách, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po dohodě se zřizovatelem. Obdobně k omezení či přerušení provozu školských zařízení může dojít v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláškou č. 458/2005 Sb., o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče).

 

RNDr. Jindřich Kitzberger

náměstek ministryně

skupina všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání

 

FOTOGALERIE

23.11.2009 01:44

Doplněny a upraveny stávající fotogalerie ve školce podle vzoru školy. Celkem už jich je tedy.... no moc.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

13.11.2009 11:04

Doplněny informace o platbách a stravování

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

06.11.2009 15:55

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na hovorové hodiny, které proběhnou v kmenových
třídách všech ročníků dne 10.11. 2009 v době od 16.00 do 17.30.

DALŠÍ FOTOGALERIE

27.10.2009 01:28

Přibylo dalších 9 fotogalerií základní školy, celkem tedy už 12.

NOVÉ FOTOGALERIE ŠKOLY

20.10.2009 14:56

Byly doplněny 3 fotogalerie fotek ze školy - nejsou sice nejnovější, ale na dalších směrem k aktuální době se pracuje, a budou postupně přibývat.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009 / 2010 ZŠ A MŠ OCHOZ U BRNA

28.08.2009 12:29
  • mateřská škola    :        dne 1.září 2009 v 6.30 hod.
  • základní škola     :        dne 1.září 2009 v 8.00 hod. v  tělocvičně školy. Konec prvního školního dne . je stanoven na 8.45 hod.
  • školní družina     :        dne 2.9. 2009 - ranní provoz od  6.30 hod., odpolední od 11.40 do 16.00 hod.
  • školní jídelna      :        pro děti mateřské školy je v provozu od 1.9.2009

                                                pro žáky základní školy od 2.9.2009

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM V NAŠÍ "MATEŘINCE"

16.06.2009 18:40

Čím dál více mám pocit, že školní rok nám utíká nějak rychleji. Děti odrůstají a z „mateřáčků“ se stávají školáčci. Letošní školní rok končí a poslední den klepe na vrata prázdninám. Ráda bych se proto na chvíli zastavila a ohlédla za 10ti měsíci školního roku. Myslím si (a doufám, že to tak budou cítit i rodiče se svými dětmi a mé kolegyně), že to byl rok docela úspěšný. Přestože nám praskala školička ve švech, zvládly děti i p.učitelky rozjezd skvěle a za pár týdnů školka fungovala tak, jak to má být. Na zahradu jsme dostali nové lavičky(za to patří dík p.řediteli) a do třídy Berušek krásný nový koberec(tady je potřeba poděkovat rodičům, kteří přispěli svým sponzorským darem). Přibylo nám hraček do tříd i na pískoviště. Ale nejen to. Podařilo se nám uskutečnit několik nových velmi vydařených akcí s dětmi, jako Vynášení zimy, celodenní pěší výlet Pod Hádek, stopovanou, kterou si děti nachystaly navzájem a jiné. Je nyní na místě, poděkovat všem rodičům za jejich ochotu a úžasnou spolupráci a nadšení s jakým se zhostili svých úkolů.

Doufám, že stejně úspěšný bude i rok příští a již nyní mohu říci, že se na něj i Vás,milí rodiče a děti, těším. Dovolte mi, abych ještě touto cestou poděkovala všem zaměstnancům MŠ za jejich práci a ochotnou spolupráci i nad rámec svých povinností, především pak učitelkám, které odvádějí svou práci skvěle a nelitují času ani námahy vynaložené ve prospěch spokojenosti jim svěřených dětí.

Přeji Vám všem krásné a spokojené prázdniny plné slunce a pohody a těším se na Vás 1.září u nás ve školce.

Helena Machulová

Vedoucí učitelka MŠ

<< 28 | 29 | 30 | 31 | 32

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster