POUČENÍ K PŘIHLÁŠCE NA STRAVOVÁNÍ

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.137/2005 Sb. o školním stravování. K pravidelnému odběru stravy je dítě přihlášeno na základě vyplnění Přihlášky ke stravování na školní rok 2020/2021.

Na základě vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování jsou děti a žáci zařazování do věkových skupin. Pro zařazení strávníka do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne ve školním roce (tj. období od 1.9.2020do 31.8.2021), proto je součástí přihlášky kolonka s datem narození dítěte, kterou je nutné vyplnit.

 

Ceny stravného :

kategorie 3-6 let

 
celodenní strava 37,- Kč oběd 20,- Kč + svačinka 7,- + odpolední svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
polodenní stravování 30,-Kč oběd 20,- Kč + svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
   
kategorie 7-10 let MŠ  
celodenní strava 41,- Kč oběd 24,- Kč + svačinka 7,- Kč + odpolední svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
polodenní stravování 34,- Kč oběd 24,- Kč + svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
   
kategorie 7-10 let ZŠ oběd 28,- Kč
kategorie 11 let oběd 32,- Kč

 

V případě onemocnění dítěte je rodič povinen stravování ve školní jídelně odhlásit.
První den nemoci (tzn. neplánované nepřítomnosti) je považován za pobyt ve škole a je možné si oběd ze školní kuchyně vyzvednout. Výdej obědu do jídlonosiče je od 11,15 hod. do 13,00 hod.
Dle zákona č.561/2004 Sb.§119 nemá dítě v době nemoci na poskytování stravování nárok, proto neodhlášená strava další dny propadá bez náhrady. Při odhlašování dítěte ze stravování rodič oznamuje předpokládaný termín nástupu. Pokud dítě v uvedeném termínu nenastoupí, je nutné odhlášku prodloužit.

Odhlašování ze stravování lze učinit telefonicky, emailem nebo osobně do 14,00 hod. na následující den, případně do 7,00 hod. na daný den.

 

ZMĚNA V PLATBÁCH

Z důvodu nového počítačového programu dochází od školního roku 2020/2021 ke změně v platbách stravného, úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného) a příspěvku za školní družinu.

Uvedené platby lze přijímat pouze bezhotovostním převodem na účet 181470326/0300. Při platbách je nutné zadávat variabilní symbol, který je uvedený na Přihlášce ke stravování, jinak nedojde k přiřazení poukazované finanční částky ke jménu strávníka.

Stanovená částka pro mateřskou školu zahrnuje platbu za stravování a úhradu úplaty za předškolní vzdělávání. Poukazuje se na účet 181470326/0300 od srpna do května, ve dnech 15.- 20. každého měsíce.
Výše platby: 1400,- Kč (1000,-Kč stravné + 400,-Kč úplata za předškolní vzdělávání)
Děti povinně předškolně vzdělávané částku 400,- Kč neplatí, hradí pouze stravné 1000,- Kč.

Stanovená částka pro základní školu zahrnuje platbu za stravování žáků ve školní jídelně a příspěvek na školní družinu. Poukazuje se na účet 181470326/0300 od srpna do května, ve dnech 21.- 25. každého měsíce.
Výše platby: 900,- Kč (800,-Kč stravné + 100,-Kč příspěvek na školní družinu)
Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu částku 100,- Kč neplatí, hradí pouze stravné 800,- Kč.                 

Přeplatky se budou vracet až po prázdninovém provozu MŠ, tj. do konce měsíce července.
 

Telefonický kontakt do ŠJ je 544233214.

Emailová adresa: ms-ochoz@volny.cz

Provozní řád je vyvěšen v chodbách MŠ a ZŠ a ve školní jídelně.

 

                                                                                        Světlana Kozlová - vedoucí stravování