Mateřská škola Ochoz u Brna

Motto: ,,Každý člověk je součástí tohoto světa a tento svět je součástí každého člověka."

Naše trojtřídní mateřská škola se nachází v klidné části obce Ochoz u Brna. Věkově smíšené třídy navštěvují děti zpravidla od tří do šesti let. Mladší děti se inspirují aktivitami starších i naopak. Děti v heterogenně složeném kolektivu přirozeně získávají sociální zkušenosti, učí se ohleduplnosti, toleranci, respektu, zodpovědnosti.

Od školního roku 2023/2024 jsou třídy Berušky a Motýlci v přízemní budově obklopené zahradou v přírodním stylu a třída Sluníčka v nové budově u základní školy.

Naším zájmem je vytvářet příjemné a radostné prostředí podporující společné vzdělávání dětí s rozdílnou úrovní schopností, přistupovat k dětem individuálně, otevřeně a vstřícně spolupracovat s rodiči.

Okolní lesy, louky, přírodní zajímavosti i zahrada v přírodním stylu jsou velmi inspirativní venkovní učebnou. Kladný vztah k přírodě a vědomí, že člověk je součástí přírody a může mnohé věci ovlivnit, je důležitým mottem našeho environmentálně zaměřeného školního vzdělávacího programu „ Jsme součástí světa – vnímáme jej a tvoříme“. Poznáváme přírodu všemi smysly, učíme se a hrajeme si venku, pozorujeme a experimentujeme, všímáme si proměn a krás krajiny.

Naše mateřská škola je členem dlouhodobého celostátního programu podporujícího mateřské školy se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička. Pedagogům poskytuje podporu MAS Bobrava v oblasti vzdělávání.

Nabídka aktivit v mateřské škole:

 • Edukativně stimulační skupiny

program 8 lekcí je zaměřen na rozvíjení grafomotoriky, výslovnosti, komunikace, rozlišování tvarů a barev, prostorovou a pravolevou orientaci, rozvoj matematických představ a logického myšlení. Program obsahuje vzdělávací aktivity související se školní zralostí. V hodinách vedených pedagogem s dětmi spolupracují rodiče.

 

 • Další aktivity nabízené v mateřské škole

•  děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka

•  výtvarný kroužek – kroužek vedený externím pedagogem.


Akce školky 

LEDEN V KALENDÁŘI

pátek 2. 2. Pololetní prázdniny základních škol    
pondělí - pátek 5. 2. - 9. 2. Jarní prázdniny základních škol    
úterý 13. 2. Masopustní průvod společná akce MŠ a lesní školky Lesinka  
pátek 16. 2. Dobrodružství polštáře Fredyho divadlo Šumafuk začátek představení v 10.30 hod.
středa 21. 2. Karnevalové dopoledne v MŠ program pro děti v mateřské škole v maskách  
čtvrtek 29. 2. O kouzelném zvonu divadlo Ulbertová začátek představení v 10.15 hod.

Edukativně stimulační skupiny

 • Rodičům a dětem, které čeká začátkem dubna 2024 zápis do základní školy, nabízíme možnost docházet na Edukativně stimulační skupiny.
 • Jedná se o program aktivit zaměřených na rozvoj schopností a dovedností dětí souvisejících se školní zralostí. Rodičům umožňuje objektivnější posouzení připravenosti jejich dítěte k dalšímu vzdělávání v základní škole.
 • Program zahrnuje 8 lekcí a bude vždy v úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod.
 • Edukativně stimulační skupiny zahájíme v úterý 23. ledna 2024. Z důvodu objednávky potřebných materiálů, které budeme zakupovat pouze pro nahlášené děti, Vás žádáme o přihlášení do středy 17. ledna 2023. S dítětem musí být vždy přítomen rodič.
 • Navštěvování ESS je zcela dobrovolné. O doporučující informace i se zájmem o docházku se obracejte na učitelky ve třídách. Hradí se poplatek ve výši 600,- Kč na kopírování, psací potřeby, na nákup materiálů k procvičování.

Co je dobré vědět

O provozu mateřské školy

 • Provoz mateřské školy

          Pondělí až pátek 6.15 hod. – 16.45 hod.

 

 • Scházení a rozcházení dětí

           • Doba určená pro scházení dětí od 6.15 hod. do 8.30 hod.

           • Děti je nutné osobně předat učitelce

 

           • Odchod dětí před obědem v 12.00 hod.

           • Odchod dětí po obědě od 12.30 hod. do 12.45 hod.

           • Odchod dětí v odpoledních hodinách od 14.30 hod. do 16.45 hod.

           • Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 16.45 hod. mohla být mateřská škola uzavřena

 

 • Organizace scházení a rozcházení dětí v jednotlivých třídách

 

           Třída Berušky, Školní 200/4: provoz od 6. 15 hod. do 15. 45 hod.

           • Scházení dětí
           • Scházení dětí ze třídy Berušky od 6.15 hod. do 8.30 hod.
           • Scházení dětí ze třídy Motýlci 6.15 hod. až 7.30 hod.
           • Scházení dětí ze třídy Sluníčka od 6.15 hod. do 7.00 hod. (v 7.15 hod. odchod dětí do třídy v budově u ZŠ v doprovodu pedagoga)
           • Rozcházení dětí
           • Rozcházení dětí od 14. 30 hod. do 15. 45 hod.
           • Převádění dětí do třídy Motýlci v 15. 45 hod., rozcházení do 16.45 hod.


           Třída Motýlci, Školní 200/4: provoz od 7.30 hod. do 16.45 hod.
           • Scházení dětí
           • Scházení dětí ze třídy Motýlci od 6.15 hod. až 7.30 hod. ve třídě Berušky.
           • Přechod dětí ze třídy Berušky do třídy Motýlci v 7.30 hod., scházení do 8. 30 hod.
           • Rozcházení dětí
           • Rozcházení dětí od 14. 30 hod. do 16. 45 hod.
           • Příchod dětí ze třídy Berušky v 15. 45 hod.
           • Příchod dětí ze třídy Sluníčka v době od 15.45 hod. do 16. 00 hod. (děti přivádí pedagog ze třídy Sluníčka)


           Třída Sluníčka, Brněnská 75/8: provoz od 7.00 hod. do 15. 45 hod.
           • Scházení dětí
           • Scházení dětí ze třídy Sluníčka od 6.15 hod. do 7.00 hod. ve třídě Berušky.
           • Příchod dětí ze třídy Berušky v doprovodu pedagoga v době od 7.15 hod. do 7.30 hod.
           • Scházení dětí ve třídě od 7.00 hod. do 8.30 hod.
           • Rozcházení dětí

           • Rozcházení dětí od 14. 30 hod. do 15. 45 hod.
           • Převádění dětí do třídy Motýlci pedagogem v 15.45 hod., rozcházení do 16.45 hod.


Po ukončení doby stanovené pro příchod dětí do mateřské školy budou vstupy do jednotlivých tříd uzavřeny.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o dodržování uvedených časů.

 

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání

 

Rodiče hradí částku 480,- Kč měsíčně převodem na účet. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky. V měsíci červenci, kdy  probíhá zkrácený prázdninový provoz, rodiče hradí poměrnou část měsíční úplaty, i když jejich dítě prázdninový provoz nevyužije. V měsíci srpnu, kdy je mateřská škola uzavřena rodiče měsíční úplatu nehradí.

 

 • Péče o zdraví dětí

          • Do mateřské školy rodiče přivádí pouze zdravé děti!

          • Dítě s příznaky nemoci učitelka odmítne do kolektivu přijmout!

          • Mateřská škola bude dbát na dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Dětem budou zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny.

 

          • Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

 

Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě, než-li je rodič, pouze na základě písemné dohody – Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte z mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, na které je možné se obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v mateřské škole, osoby pověřené k vyzvedávání dětí, změněný zdravotní stav dítěte...).

 

Žádáme rodiče, aby dětem nedávali do skříněk bonbóny, žvýkačky apod.

Vnášení hraček do mateřské školy z domova není dovoleno. Tolerujeme hračku, na kterou má dítě citovou vazbu a usnadní mu zvykání na nové prostředí.

 

Co by mělo dítě umět před nástupem do školky

Nástup do školičky je velkým krokem k samostatnosti dítěte. Jaké dovednosti usnadňují malému školáčkovi tuto situaci a bez kterých se neobejde?     

Zná, umí, dovede…

 •     své jméno
 •     poznat svoji značku ve školce
 •     sám si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné; samozřejmě se může občas stát, že se dítě zabere do hry a nestihne doběhnout na WC a počůrá se)
 •     při jídle vydržet sedět u stolu
 •     najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku
 •     obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka nebo kamarádi pomohou); s tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci
 •     umýt si ruce, utřít si je do ručníku
 •     používat kapesník
 •     uklidit své věci, hračky a další
 •     reagovat na běžné pokyny učitelky
 •     přínosem je, když umí vyjádřit své pocity, co si přeje a potřebuje

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašeho dítěte nejsou na dané úrovni. Postupem doby se to určitě naučí, odkouká od kamarádů ve školce. Důležité je, aby se dítě za námi těšilo.

Poprvé do školky

První dny ve školce jsou plné nových zážitků a neznámých situací pro celou rodinu. Děti se ocitají v novém prostředí, vstupují do velkého kolektivu, jsou obklopeny dospělými, které ještě neznají, mnohé jsou poprvé někde bez rodičů. Velká změna je to i pro rodiče, hlavně pro maminku, která dosud s dítětem trávila většinu času.

První dny ve školce jsou plné nových zážitků a neznámých
situací pro celou rodinu. Děti se ocitají v novém prostředí,
vstupují do velkého kolektivu, jsou obklopeny dospělými, které
ještě neznají, mnohé jsou poprvé někde bez rodičů. Velká změna
je to i pro rodiče, hlavně pro maminku, která dosud s dítětem
trávila většinu času.

 

Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
Již před nástupem je dobré dítě pozitivně motivovat, aby se do školky těšilo. Povídejte si s ním o hračkách, kamarádech… Společně vyberte oblíbeného plyšáčka, kterého si může do školky vzít. (Popř. jinou oblíbenou hračku.) Vysvětlete mu, že je máte rádi, a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas, anebo že s ním nechcete být doma. Rodiče chodí do práce, děti do školky. V žádném případě dítě školkou nestrašte!

 

 

Postupné zvykání

Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání, je postupné zvykání ideální. Děti si zvykají formou zkráceného pobytu na prostředí, režim i kolektiv. Vysvětlete dítěti, že bude ve školce s paní učitelkou a kamarády, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku, může se na ni se vším obrátit. Pokud o to stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Čas strávený v novém prostředí prožívá každé dítě jinak, některé se vždy těší, v jiném vyvolává odloučení od maminky pocity smutku, další je v prvních dnech nadšené, ale najednou se po nějakém čase objeví bezdůvodný pláč. Buďte trpěliví.

Rozlučte se krátce
Když se budete s dítětem loučit, udělejte to krátce, dobu loučení neprotahujte. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Věřte tomu, že naprostá většina dětí, se brzy po odchodu rodiče uklidní. Domluvte se na čase, kdy pro dítě přijdete (po obědě, po spinkání apod.) a tuto domluvu vždy dodržte! Neslibujte, že přijdete dřív, než budete moci.

Povídejte si s dítětem
Ptejte se a povídejte si s dítětem co se mu ve školce líbilo, s čím si hrálo, co mělo dobrého
k jídlu apod. Tyto rozhovory jsou důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, cítí se úspěšné. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

Komunikujte s učitelkou
Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Neostýchejte se s námi podělit o Vaše přání, pochybnosti i obavy a s důvěrou se na nás obracejte.Více zde: https://www.zsochozubrna.cz/materska-skolka/co-je-dobre-vedet/poprve-do-skolky/
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte

Již před nástupem je dobré dítě pozitivně motivovat, aby se do školky těšilo. Povídejte si s ním o hračkách, kamarádech… Společně vyberte oblíbeného plyšáčka, kterého si může do školky vzít. (Popř. jinou oblíbenou hračku.) Vysvětlete mu, že je máte rádi, a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas, anebo že s ním nechcete být doma. Rodiče chodí do práce, děti do školky. V žádném případě dítě školkou nestrašte!

 • Postupné zvykání

Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání, je postupné zvykání ideální. Děti si zvykají formou zkráceného pobytu na prostředí, režim i kolektiv. Vysvětlete dítěti, že bude ve školce s paní učitelkou a kamarády, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku, může se na ni se vším obrátit. Pokud o to stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Čas strávený v novém prostředí prožívá každé dítě jinak, některé se vždy těší, v jiném vyvolává odloučení od maminky pocity smutku, další je v prvních dnech nadšené, ale najednou se po nějakém čase objeví bezdůvodný pláč. Buďte trpěliví.

 • Rozlučte se krátce

Když se budete s dítětem loučit, udělejte to krátce, dobu loučení neprotahujte. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Věřte tomu, že naprostá většina dětí, se brzy po odchodu rodiče uklidní. Domluvte se na čase, kdy pro dítě přijdete (po obědě, po spinkání apod.) a tuto domluvu vždy dodržte! Neslibujte, že přijdete dřív, než budete moci.

 • Povídejte si s dítětem

Ptejte se a povídejte si s dítětem co se mu ve školce líbilo, s čím si hrálo, co mělo dobrého
k jídlu apod. Tyto rozhovory jsou důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, cítí se úspěšné. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

 • Komunikujte s učitelkou

Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Neostýchejte se s námi podělit o Vaše přání, pochybnosti i obavy a s důvěrou se na nás obracejte.

První dny ve školce jsou plné nových zážitků a neznámých
situací pro celou rodinu. Děti se ocitají v novém prostředí,
vstupují do velkého kolektivu, jsou obklopeny dospělými, které
ještě neznají, mnohé jsou poprvé někde bez rodičů. Velká změna
je to i pro rodiče, hlavně pro maminku, která dosud s dítětem
trávila většinu času.

 

Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
Již před nástupem je dobré dítě pozitivně motivovat, aby se do školky těšilo. Povídejte si s ním o hračkách, kamarádech… Společně vyberte oblíbeného plyšáčka, kterého si může do školky vzít. (Popř. jinou oblíbenou hračku.) Vysvětlete mu, že je máte rádi, a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas, anebo že s ním nechcete být doma. Rodiče chodí do práce, děti do školky. V žádném případě dítě školkou nestrašte!

 

 

Postupné zvykání

Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání, je postupné zvykání ideální. Děti si zvykají formou zkráceného pobytu na prostředí, režim i kolektiv. Vysvětlete dítěti, že bude ve školce s paní učitelkou a kamarády, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku, může se na ni se vším obrátit. Pokud o to stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Čas strávený v novém prostředí prožívá každé dítě jinak, některé se vždy těší, v jiném vyvolává odloučení od maminky pocity smutku, další je v prvních dnech nadšené, ale najednou se po nějakém čase objeví bezdůvodný pláč. Buďte trpěliví.

Rozlučte se krátce
Když se budete s dítětem loučit, udělejte to krátce, dobu loučení neprotahujte. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Věřte tomu, že naprostá většina dětí, se brzy po odchodu rodiče uklidní. Domluvte se na čase, kdy pro dítě přijdete (po obědě, po spinkání apod.) a tuto domluvu vždy dodržte! Neslibujte, že přijdete dřív, než budete moci.

Povídejte si s dítětem
Ptejte se a povídejte si s dítětem co se mu ve školce líbilo, s čím si hrálo, co mělo dobrého
k jídlu apod. Tyto rozhovory jsou důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, cítí se úspěšné. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

Komunikujte s učitelkou
Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Neostýchejte se s námi podělit o Vaše přání, pochybnosti i obavy a s důvěrou se na nás obracejte.Více zde: https://www.zsochozubrna.cz/materska-skolka/co-je-dobre-vedet/poprve-do-skolky/

Co děti do mateřské školy potřebují

Do třídy:

 • pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a nebude vadit, když se ušpiní (třeba při výtvarných aktivitách)
 • přezůvky (nejvhodnější jsou uzavřené papuče, nutná je bílá podrážka)
 • hrníček (za účelem dodržování pitného režimu v průběhu dne)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, kalhoty apod.) uložené ve skříňce v uzavřeném sáčku, aby se nepletlo s ostatními svršky a vše bylo pro učitelky i děti přehlednější

 

Na pobyt venku:

 • sportovní oblečení s ohledem na počasí a roční období (vhodné je oblečení, ve kterém se děti cítí pohodlně a nevadí, když se zašpiní)

 

Do postýlky:

 • pyžamo
 • polštářek s přikrývkou (rozměr dětské postýlky, lůžkoviny je nutné podepsat)

 

Povlečení a prostěradlo poskytuje mateřská škola. Ložní prádlo dostanou děti 1x měsíčně domů na vyprání, pyžamo nejméně jedenkrát za 14 dnů. Ložní prádlo se doporučuje, z hygienických důvodů, prát na 60°C a vyžehlit. Čisté ložní prádlo je třeba uložit do samostatného sáčku se jménem dítěte.

VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE!

 

Na celý školní rok vybíráme hygienické potřeby:

 • 4 ks toaletního papíru
 • 1 tekuté mýdlo
 • 2 krabičky papírových kapesníků
 •  1x ubrousky (využíváme je při stolování)

 

Povinné předškolní vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání pro děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly věku 5 let a více, je povinné.
 • V naší mateřské škole probíhá v době od 8.00 hod. do 12.00 hod.
 • V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit osobně, telefonicky nebo e-mailem a to první den nepřítomnosti svého dítěte. Po ukončení absence dítěte je nutná písemná omluva nepřítomnosti v Omluvném listě v šatně tříd.
Číslo účtu pro platbu stravného a školného: 181470326/0300
Telefonní číslo mateřské školy i školní jídelny: 544 233 214
E-mail: ms-ochoz@volny.cz

2023 - 2024 2022 - 2023 2021 - 2022 2020 - 2021
zimní čas u Motýlků
advent u Motýlků
advent a Vánoce u Sluníček
zima u Berušek
Pásl ovčák ovce - výlet Lipka
mikulášská nadílka
divadelní a hudební představení
Motýlci - podzimní čas
akce sv. Martin
podzim u Sluníček
podzim u Berušek
výukový program o včelách
divadelní a hudební představení
podzim u Berušek
září u Motýlků
zábavné hry u Sluníček
výukové programy ve školce
škola a školka spolu
skauti připravili akci pro děti
pasování předškoláků
nejen Sluníčka venku
masopustní a karnevalové radovánky
Plujte s námi do pohádky - výlet
návštěva předškoláků v 1. třídě
jaro u Berušek
divadelní a hudební představení
Dětský den
canisterapie
léto máme rádi - Motýlci
vítání jara
projektový den se SMART BRICKS
jaro u Berušek
jarní aktivity u Motýlků
zimní radování u Motýlků
hry u Motýlků
karneval v MŠ
vánoční čas u Sluníček
děti a dění v obci
první dny ve školce
Tři králové u Motýlků
předvánoční čas u Motýlků
zima u Berušek
podzimní akce - uspávání ježků
mikulášská nadílka
prosincový výlet-Dům přírody
radosti u Motýlků
podzimní čas u Motýlků
divadelní a hudební představení
podzim u Berušek
vystoupení ZUŠ Jedovnice v MŠ
Sluníčka
jarní kulturní akce
velikonoční tvoření u Sluníček
vynášení Morany
Polytechnika se Smart bricks
pasování předškoláků
léto u Berušek
piknik u Motýlků
výlet do ZOO Olomouc
hrajeme společenské hry - Motýlci
Dětský den
Motýlci - pokračování
jarní radosti u Motýlků
jarní radovánky u Motýlků
výlet do Lipky
probouzející se jaro u Motýlků
jaro u Berušek
vítání jara
zima u Sluníček
zima u Berušek
karneval
divadelní a hudební představení
vánoční čas u Sluníček
mikulášská nadílka
výlet do Domu přírody
skřítek Podzimníček
podzim u Sluníček
podzim u Berušek
Motýlci- zimní radovánky, mikulášská a vánoční nadílka, karneval
Motýlci na podzim
Motýlci - dětský den, planetárium
Berušky
pasování předškoláků
výlet do planetária
Den dětí
Sluníčka
karneval
karneval
zimní čas u Sluníček
Motýlci
malá technická univerzita
O veliké řepě
podzim u Sluníček
Lipka-Jezírko
zima u Berušek
představení v MŠ
podzim u Berušek

Dokumenty

Nepřihlášený