Mateřská škola Ochoz u Brna

Motto: ,,Každý člověk je součástí tohoto světa a tento svět je součástí každého člověka."

        

Mateřská škola je vstupní branou ke vzdělání a přirozenou přípravou pro rozvíjení schopností dětí na základní škole. Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras. Blízké lesy, louky a přírodní zajímavosti nás inspirovali při tvorbě školního vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se na ekologickou výchovou, vliv člověka na životní prostředí, snažíme se pozorovat a poznávat zákonitosti přírody, sledujeme rostliny a živočichy a upřednostňujeme poznávání prožitkem.
Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 3 -7 let. Máme dvě koedukované (smíšené) třídy - Sluníčka a Berušky. Hlavní smysl smíšených tříd spatřujeme v přirozeném prožívání sociálních vztahů mezi mladšími a staršími dětmi, vzájemné nápodobě, učení se toleranci a respektu a v neposlední řadě možnost zařadit do jedné třídy sourozence, kamarády.
Výchovně vzdělávací činnost je přizpůsobena věku dětí. Mladším dětem nabízíme činnosti přiměřené jejich dovednostem a schopnostem. Při práci s dětmi předškolního věku se navíc zaměřujeme na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků důležitých pro vstup do základní školy. Snažíme se u dětí rozvíjet samostatnost, odpovědnost, zdravé sebevědomí, estetické vnímání, hudební a výtvarné dovednosti.

Naše mateřská škola dále nabízí tyto aktivity:

Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti
program 8 lekcí je zaměřen na rozvíjení grafomotoriky, výslovnosti, komunikace, rozlišování tvarů a barev, prostorovou a pravolevou orientaci, rozvoj matematických představ a logického myšlení.
V hodinách vedených učitelkou s dětmi spolupracují rodiče.

Seznamování s angličtinou
děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka.