Mateřská škola Ochoz u Brna

Motto: ,,Každý člověk je součástí tohoto světa a tento svět je součástí každého člověka."

        

Mateřská škola je vstupní branou ke vzdělání a přirozenou přípravou pro rozvíjení schopností dětí na základní škole. Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras. Blízké lesy, louky a přírodní zajímavosti nás inspirovali při tvorbě školního vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se na ekologickou výchovou, vliv člověka na životní prostředí, snažíme se pozorovat a poznávat zákonitosti přírody, sledujeme rostliny a živočichy a upřednostňujeme poznávání prožitkem.
Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 3 -7 let. Máme dvě koedukované (smíšené) třídy - Sluníčka a Berušky. Hlavní smysl smíšených tříd spatřujeme v přirozeném prožívání sociálních vztahů mezi mladšími a staršími dětmi, vzájemné nápodobě, učení se toleranci a respektu a v neposlední řadě možnost zařadit do jedné třídy sourozence, kamarády.
Výchovně vzdělávací činnost je přizpůsobena věku dětí. Mladším dětem nabízíme činnosti přiměřené jejich dovednostem a schopnostem. Při práci s dětmi předškolního věku se navíc zaměřujeme na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků důležitých pro vstup do základní školy. Snažíme se u dětí rozvíjet samostatnost, odpovědnost, zdravé sebevědomí, estetické vnímání, hudební a výtvarné dovednosti.

Naše mateřská škola dále nabízí tyto aktivity:

Hrátky s flétničkou
v tomto kroužku se děti seznamují se základy hry na hudební nástroj, učí se hravou formou poznávat noty, neoddělitelnou součástí je nácvik správného dýchání

Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti
program 10 lekcí je zaměn na rozvíjení grafomotoriky, výslovnosti, komunikace, rozlišování tvarů a barev, prostorovou a pravolevou orientaci, rozvoj matematických představ a logického myšlení.
V hodinách vedených učitelkou s dětmi spolupracují rodiče.

Výuka plavání v Plavecké škole Vyškov
je určena starším dětem, jezdíme se ZŠ

Seznamování s angličtinou
děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka. Kroužek vede pedagog ZŠ.