INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

09.04.2020 22:54

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole v souladu s právními předpisy dle školského zákona v období od 2.5. do 16.5. 2020.

Zápis do mateřské školy byl stanoven na 15.5. 2020. V tento den budou zaevidovány všechny žádosti o přijetí, které budou doručeny v období od 2.5. do 15.5. 2020

V tomto období podají zákonní zástupci vyplněnou žádost, doloží kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování – nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce na dálku kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Povinnost prokázání řádného očkování se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání ( rok před zahájením povinné školní docházky).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Čestné prohlášení k očkování a Dětský očkovací kalendář

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy : ( jdeqtwz )

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): (zs_ochoz@volny.cz)

3. poštou: ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, p.o.

           Ochoz u Brna 75

           PSČ 664 02

Na obálku uveďte ,,MŠ – zápis“

4. osobní podání (pokud nemáte vlastní e-mail): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. V tomto případě podání bude mateřská škola otevřena pro příjem žádostí dne 11.května 2020 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod a v době od 14.00 hod. do 16.00 hod. Žádáme rodiče, aby ve vlastním zájmu tuto možnost využívali jen v krajním případě. Chráníte tím nejenom své zdraví, ale také zdraví personálu mateřské školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. V tomto případě můžete rovněž využít termín pro osobní podání nebo se domluvit na jiném termínu s vedoucí MŠ pí. Ivanou Juranovou na adrese ms-ochoz@volny.cz .

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitel školy na základě platných Kriterií pro přijímání dětí do mateřské školy v Ochozi u Brna

Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které vám bude sděleno prostřednictvím Vaší e-mailové adresy (datové schránky). Pokud budete žádost podávat osobně, bude Vám registrační číslo přiděleno na místě.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí, pod registračními čísly, bude umístěno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Předpokládaný termín zveřejnění: 1.června 2020.
Nepřijatým dětem bude rozhodnutí doručeno písemně.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručeno písemně, pouze na požádání zákonných zástupců.

Mgr. Martečík Jozef
ředitel školy