ŘEDITELSKÉ VOLNO

27.04.2018 13:43

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ dne 7. května 2018  z organizačních a technických důvodů.

Odůvodnění:

Po domluvě se zřizovatelem a firmou Matyáš s.r.o. budou v tomto termínu probíhat veškeré práce na odstranění vad a nedodělků před závěrečnou kolaudací.  
Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zsochozubrna.cz, zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Vzhledem k tomu, že budou probíhat prašné a hlučné práce ve všech  prostorách školy bude mimo provoz i školní družina.
Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy