VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

20.07.2009 01:26


  • Provoz mateřské školy:

Pondělí až pátek od 6.30 do 16.00 hod.

  • Uzavření mateřské školy:

6 - 8 týdnů v době hlavních prázdnin, v období mezi vánočními svátky.

  • Zápis, přijímání, omlouvání dětí, ukončení předškolního vzdělávání:

Zápis do MŠ se uskutečňuje jedenkrát ročně v měsíci březnu. O této skutečnosti informuje ředitel školy rodiče prostřednictvím místního rozhlasu a kabelové televize. Rodiče si vyzvednou žádost o přijetí dítěte do MŠ, kterou vyplní a odevzdají ve stanoveném termínu. Nejpozději do  30 - ti dnů od doby podání žádosti obdrží rozhodnutí o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ.  
Třída MŠ se naplňuje do 26 dětí starších tří let.
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti zaměstnaných matek. Převyšuje-li počet žádostí o umístění dětí do MŠ počet volných míst v MŠ, o umístění dítěte rozhodne ředitel dle stanovených kritérií.
Onemocní - li dítě nebo z jakýchkoliv důvodů do MŠ nedochází, rodiče informují učitelku. Pokud není dítě řádně omluveno déle než 2 týdny, může ho ředitel školy po písemném upozornění z mateřské školy vyloučit. Ředitel  může také po písemném upozornění rodičů rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

  • Organizace v šatně, scházení a rozcházení dětí:

Děti se přijímají v době od 6.30 hod.do 8.00 (třída Berušek do 8.30).Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí se ukládají podle značek dítěte do označených skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Do třídy mohou vstoupit a pomoci dítěti vybrat hračku, navázat kontakt s ostatními dětmi, odpoledne si s ním naopak dohrát.
    
Ráno se děti scházejí ve  třídě „Berušek“do 7.15 hod. Dále jsou již ve svých třídách.

Odpoledne se děti rozcházejí ze třídy „Sluníček“. Tento systém je nutný vzhledem k pracovní době učitelek a počtu dětí.
 

  • Otevírání a uzamykání budovy:

Ráno v 6.30 - 8.00 hod. je otevřena třída Sluníček a od 6.30 do 8.30 hod. třída Berušek.   
V poledne je otevřeno 12.15  - 12.45 hod. - třída Sluníček. 12.30 - 13.30 hod.- třída Berušek – 13.30 společný odchod dětí z Kanic
Odpoledne je odemčeno ve třídě Sluníček 14.45 - 16.00 hod.
Celý areál MŠ včetně přístupových branek se uzamyká denně od 16.00 - 6.30 hod.

    

  • Úplata za stravné a předškolní vzdělávání:

Otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí stravování. Ze stravování je nutné děti omlouvat den předem (telefonicky nebo zapsáním do určeného sešitu ve vstupních chodbách), v případě nemoci nejpozději do 7.00 hodin ráno. Jinak je možno si první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v kuchyni školy a to v 11.30 hod. Po absenci je taktéž nutné nahlásit dítě na stravování den předem nebo nejpozději do 7.00 hod. ráno.Úplata za stravné se platí vždy v předem stanovený den, vedoucí stravování, v hotovosti nebo převodem na účet. Další informace o stravování viz. Provozní řád jídelny.
Úplata za předškolní vzdělávání se hradí měsíčně a to v hotovosti nebo převodem na účet. Další informace viz. Vnitřní předpis pro vybírání úplaty za předškolní vzdělávání.

 

  • Organizace života dětí v MŠ, péče o zdraví a bezpečnost dětí:

Předškolní vzdělávání podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé!! Učitelka může odmítnout dítě s příznaky počínajícího nachlazení nebo infekčního onemocnění. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie a astma. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s případnou nutností podávání uvedeného léku. Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo řediteli školy. Po nemoci infekčního charakteru předloží rodiče lékařské potvrzení, že je dítě zdrávo.
Na začátku školního roku rodiče nahlásí učitelce své telefonní číslo do zaměstnání nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. Také předají své písemné potvrzení, že je dítě zdrávo.

Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost  a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče nebo jím pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě než - li je rodič pouze na základě písemné dohody (viz. Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy). 

  • Spolupráce školy a rodiny s ohledem na práva rodičů:

Při výchovné práci vychází MŠ ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává prvořadost jejího působení a poslání. MŠ podporuje vliv rodiny na dítě a snaží se rodičům vycházet vstříc. Při výchovně . vzdělávací práci je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy - přímý kontakt s rodiči, schůzky rodičů, sledování nástěnek pro rodiče v MŠ., návrhy, připomínky .

 

  • Organizační záležitosti:

Doporučná doba při vyzvedávání dětí:
    - odchod dětí před obědem je ve 12,00 hod..
    - po obědě od 12.30 do 12,45 hod. ze třídy Berušek a od 12.15 – 12.30 ze třídy Sluníček
    - odpoledne od 14.45 do 16.00 hod.
    - po dohodě s učitelkou je možné si dítě vyzvednout individuálně   podle potřeby rodičů.

Dětem je zapůjčeno povlečení - vlastní praní 1 x měsíčně.
Ručníčky si přinesou vlastní - vlastní praní 1 x týdně.