Provoz ve školní družině

Provoz školní družiny 6.45 hod. – 16.30 hod.
Telefonní kontakty ředitelna školy:          544 212 723
sborovna:                  734 570 401
email školní družiny:  sd-ochoz@seznam.cz (slouží pouze pro případné provozní dotazy
Ranní provoz školní družiny žáci přicházejí bočním vchodem – šatnou od 6.45 hod.
Budova je uzamčena, je nutné zvonit (zvonek Sovičky)
Odpolední provoz školní družiny po vyučování do 16.30 hod. Žáci po domluvě s rodiči odcházejí v pevně stanovenou dobu, která je uvedena na přihlášce dítěte do ŠD. Z bezpečnostních důvodů není možné brát zřetel na telefonické omluvenky.

Vyzvedávání účastníků ze školní družiny bude možné v 13.45 hod. - nepravidelný odchod (před vycházkou-pouze výjimečně, např. k lékaři), v 15.15 hod. - pravidelný odchod (po vycházce), pravidelný odchod v 16.00 hod. - 16.30 hod dle potřeby.

Pokud účastník půjde po obědě domů, předává písemnou omluvenku na předepsaném formuláři učitelce (vychovatelce), která ho doprovází v tento den na oběd.

V době 13.45 hod. – 15.15 hod. je výluka všech kroužků z důvodu pobytu venku, v tuto dobu není možné vyzvedávat žáky ze školní družiny.

Žádost o uvolnění v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku se zapisuje na předepsaný tiskopis.
Trvalá změna odchodu oproti zápisnímu lístku se zapisuje na předepsaný tiskopis.
Rodiče vyčkají příchodu svého dítěte v šatně školy. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby rodiče dodržovali přesnou dobu odchodu svého dítěte.
Oblečení žáci si přinášejí z domova pohodlné převlečení, pevnou obuv. Toto mají umístěno ve zvláštní pevné tašce v šatně školy
Provozné

platí se ve dvou splátkách – září (400Kč), leden (600Kč) - přes bankovní účet hospodářce školy p. Kozlové č. ú. 101196583/0300, variabilní symbol stejný jako u stravování, do poznámky vepište „školní družina“; nebo složenkou.

Pitný režim děti si přinášejí pití z domova v plastových lahvích. V případě nedostatku tekutin je možné využít zdroje pitné vody ve školní budově a dle vlastního uvážení je možné si přinést podepsanou lahev sirupu
 

Organizace dne ve školní družině

Ranní družina: 6.45 – 7.45 (zvonek Sovičky) – vychovatelka Jana Břenková


V ranní družině jsou zařazovány klidové a nenáročné činnosti odpočinkového charakteru, probíhající individuální formou.


Odpolední družiny:


- po vyučování do 15.15 hodin  I. oddělení Tygři vychovatelka Mgr. Věra Alexová

- po vyučování do 15.15 hodin  II. oddělení Sovičky vychovatelka Jana Břenková


Odpoledne se střídají tyto činnosti:

odpočinková – klidové, pohybově i duševně nenáročné činnosti, odpočinek na koberci, kreslení, čtení či poslech pohádek, neformální besedy s dětmi – komunitní kruh

rekreační – slouží k odstranění únavy z vyučování, hry, sportovní hry, soutěže, pobyt v přírodě apod.

zájmová – výtvarná, pracovní, hudební, sportovní apod.

13.45 – 15.15 hodin výluka všech kroužků a výuky ZUŠ z důvodu pobytu venku

15.15 – 16.30 hodin sloučené oddělení (žáci 1. - 4. ročníku) – zvonek Sovičky, vychovatelka Jana Břenková

Hygiena, odpolední svačina s pohádkou, písemné vypracování domácích úkolů po domluvě s rodiči, procvičování učiva formou didaktických her, čtení textů apod.

Poplatek ŠD: Úhradu poplatku je nutné provést bezhotovostním převodem na číslo účtu školy 101196583/0300, nebo složenkou. Poplatek je splatný do 10. září na období září – prosinec (400,-) a do 10. ledna na období leden – červen (600,-). Variabilní symbol platby je totožný s platbou obědů.

Celoroční družinový fond 100,- čerpáme z něj především na odměny dětí při soutěžích, olympiádách apod. Přehled čerpání je k dispozici všem rodičům v průběhu třídních schůzek. Na správnost dohlíží určený zástupce z řad rodičů.

Vyzvedávání dětí:

- žádáme vás rodiče o dodržování vyzvednutí dítěte ze školní družiny podle písemné informace v zápisním lístku

- z důvodu častých přesunů není možné nosit mobilní telefon u sebe,

- v případě nevyzvednutí žáka ve stanovenou dobu je postupováno podle pokynů uvedených ve vnitřním řádu.